Debatt. .

2020-10-23 04:00
”En fungerande hemtjänst kan ofta vara en förutsättning för att kunna bo kvar i sitt hem. Den som bor kvar hemma ska få tillgång till bra hemtjänst där man får träffa personer som man känner igen och som har tid för varje besök”, skriver debattören.  Bild: Shutterstock
”En fungerande hemtjänst kan ofta vara en förutsättning för att kunna bo kvar i sitt hem. Den som bor kvar hemma ska få tillgång till bra hemtjänst där man får träffa personer som man känner igen och som har tid för varje besök”, skriver debattören.
Puffetikett
Dagens ETC

Våra äldre förtjänar bättre

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot Sveriges äldre. Nu är det dags att vi rättar till de brister som vi så tydligt sett, skriver Pernilla Stålhammar (MP).

Många känner oro inför att bli äldre och inte längre kunna leva lika självständigt som de är vana vid. Att bli beroende av andras hjälp, att släppa främlingar nära inpå. En del känner sig tvingade att lämna hem som de trivs i, andra låsta i ett hem som inte längre passar dem. Tänk om vi kunde skapa en äldreomsorg som gör att ingen behöver känna sig rädd för att bli gammal?

Vi i Miljöpartiet vill att fler får möjlighet att leva och bo som de önskar, även på äldre dagar. Kommunerna behöver bli bättre på att planera så att äldre ska kunna erbjudas äldreboende, serviceboende eller annat lämpligt alternativ när de så önskar. Vi vill se fler kollektivboenden för äldre och boenden med särskild inriktning, till exempel på språk eller specifika intressen. Ett rikt liv kännetecknas av självbestämmande, socialt umgänge och möjlighet till deltagande. Även som äldre ska man ha möjlighet att uppleva samvaro, gemenskap och kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter.

Äldreomsorgen står inför en stor utmaning med ett ökat antal äldre i befolkningen, det kommer att ställa krav på att äldreomsorgen anpassas därefter och kan tillgodose ett större vårdbehov. Samtidigt sker stora pensionsavgångar bland omsorgspersonalen och i framtiden kommer allt färre unga behöva försörja och vårda allt fler äldre.

Arbetsvillkoren gör det dock svårt för anställda inom äldreomsorgen att orka ett helt yrkesliv. Var fjärde anställd inom äldreomsorgen har en tillfällig anställning, i delar av landet ser det ännu värre ut.

Detta har lyfts som en viktig faktor för att spridningen av coronavirus har gått så snabbt på äldreboenden, trots att ett huvudmål varit just att skydda äldre.

Äldre som behöver hjälp ska få det utifrån sina behov och av kompetent personal. För att det ska vara möjligt måste vi förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar inom äldreomsorgen. Personaltätheten behöver hålla tillräcklig nivå så att medarbetarna slipper hamna i omöjliga situationer. En satsning på ökad bemanning ger nya jobb samtidigt som kvaliteten ökar.

Regeringens satsning på ett äldreomsorgslyft, som låter exempelvis vårdbiträden utbilda sig på arbetstid och ska ge möjlighet till tillsvidareanställning, är ett viktigt steg. Likaså den historiska satsningen på fyra miljarder extra om året till äldreomsorgen.

För äldre blir det efterhand allt viktigare att ha en fungerande bostad och, när man så behöver, rätt till stöd och hjälp i hemmet. En fungerande hemtjänst kan ofta vara en förutsättning för att kunna bo kvar i sitt hem. Den som bor kvar hemma ska få tillgång till bra hemtjänst där man får träffa personer som man känner igen och som har tid för varje besök. Schemaläggningen måste anpassas för att minska antalet personer som besöker varje person.

Äldres självständighet kan öka på många sätt genom digitalisering, både på boenden och i hemmiljö. Trygghetslarm och digital tillsyn på natten har ökat mångas trygghet. Utvecklingsmöjligheterna som digitaliseringen öppnar upp för är många, det kan handla om allt från att underlätta kontakten med vården till individuella lösningar såsom 3D-glasögon.

 

Många lever ett aktivt liv mycket längre än tidigare generationer. Äldres kunskap och erfarenhet är ovärderliga och många äldre fortsätter att göra viktiga insatser i yrkeslivet, som mentorer till yngre eller i frivilligsektorn och föreningslivet. Men många behöver tilltagande hjälp. Därför är det viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår från individens behov.

Pernilla Stålhammar (MP) 
Socialpolitisk talesperson (MP)