Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Bättre för klimatet att skrota motorvägen

Många instanser, till och med Trafikverket själva, pekar på att trafiken måste minska för att klimatmålen ska nås, skriver debattörerna.
Många instanser, till och med Trafikverket själva, pekar på att trafiken måste minska för att klimatmålen ska nås, skriver debattörerna. Bild: Bild: Shutterstock

Dagens ETC

Vägplanen för motorvägsprojektet Tvärförbindelse Södertörn har varit ute för granskning till 23 februari. I en akut klimatkris fortsätter Trafikverket arbetet med en omodern motorväg söder om Stockholm som gör att vi riskerar att missa klimatmålen, skriver Beatrice Sundberg och Alexandra Blomqvist på Naturskyddsföreningen.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

För att bekämpa klimatförändringarna är det inte bara aktiviteter vi bör sluta med utan aktiviteter som vi inte borde börja med. Till den senare kategorin hör bygget av Tvärförbindelse Södertörn. Fler och större vägar leder till ökad biltrafik. Motorvägen kommer sprida buller och partiklar, bidra till ytterligare segregation mellan människor och uppmuntra till ökat bilåkande.

Många instanser, till och med Trafikverket själva, pekar på att trafiken måste minska för att klimatmålen ska nås. Klimataspekterna har överhuvudtaget inte beaktas vid planeringen, vilket även Naturvårdsverket kritiserat starkt. Det absurda är dessutom att Trafikverket bygger projektets ekonomi på att bilåkandet ska öka. En planering för en infrastruktur där klimatmålen för 2030 är styrande skulle ha hittat andra, mera moderna alternativ än en motorväg för bilar.

 

I Haninges och Huddinges orörda skogar, söder om Stockholm, planeras motorvägen att byggas som en fortsättning på Förbifart Stockholm. Igenom flera naturreservat och riksintresse för friluftsliv. Enligt Trafikverkets eget underlag kommer Tvärförbindelsen ge stora eller mycket stora ingrepp i Södertörns värdefulla natur. Naturvårdsverket och olika miljöorganisationer larmar om de unika naturvärden som kommer att försvinna om vägen byggs.

Högsta domstolen i Nederländerna slog förra året fast att regeringen måste se till att landets växthusgasutsläpp minskar betydligt mer än planerat. På Irland beslutade dess högsta domstol i somras att landets klimatplan inte var tillräckligt kraftfull och stred mot lagen. Det var miljörörelsen i både Nederländerna och Irland som drev frågan juridiskt.

I Sverige står vi miljöorganisationer beredda att överklaga klimatskadliga infrastruktursatsningar, såsom Tvärförbindelse Södertörn, för att visa att dessa inte följer vår nya svenska klimatlag.

Men det finns alternativ till Tvärförbindelse Södertörn. En kombination av olika åtgärder kan lösa infrastrukturutmaningarna på Södertörn:

 

1. Trafiksäkra befintliga vägar för gångtrafikanter och cyklister, samt för mötande motorfordon. På vissa delar kan vägen behöva breddas med kollektivtrafikkörfält. Det borde ha gjorts för många år sedan.

 

2. Bygg dubbelspår till Nynäshamn och omlastningsterminaler för att kunna frakta betydligt mer gods från Norviks hamn på järnväg. Det måste finnas kapacitet för att frakta gods på järnvägen samtidigt som pendeltågstrafiken ska kunna utökas.

 

3. Inför differentierade hamnavgifter och andra regleringar för att styra över gods på järnväg och regional sjöfart. Det måste vara billigare att välja det klimatsmarta transportalternativet.

 

4. Underlätta för kollektivtrafiken på Södertörn. Inför nya buss- och stombusslinjer, direktbusslinjer för att minska restiden, ökad turtäthet, signalprioriteringar för kollektivtrafiken, busskörfält på belastade vägar. Det är också viktigt att göra kollektivtrafiken prismässigt mer attraktiv än bilen.

 

Våra åtgärdsförslag möjliggör för Södertörnsborna att välja kollektivtrafiken och lämna bilen hemma. Detta eftersom trafikanterna istället åker direktbuss, Spårväg Syd och pendeltåg. Förslagen innebär även att färre lastbilar går på våra vägar på Södertörn, genom att mer gods transporteras med båt och tåg. Helt i enlighet med Parisavtalet och den svenska klimatlagen.

Om regeringen verkligen vill att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland är det hög tid att ge andra direktiv till Trafikverket. Då ryms inga nya omoderna motorvägar. Nu måste vi ställa om samhället i enlighet med Parisavtalet så att människor på jämlika villkor har möjlighet att välja hållbara sätt att resa. Och fortsätta njuta av den fantastiska natur som finns kvar!
////
Beatrice Sundberg

Ordförande Naturskyddsföreningen Stockholms län

Alexandra Blomqvist

Ordförande Huddinge Naturskyddsförening