Debatt. .

2015-05-07 03:23
Stockholms politiska ledning måste vända fossilindustrin ryggen, menar debattörerna. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT
Stockholms politiska ledning måste vända fossilindustrin ryggen, menar debattörerna.

Stockholms stad fortsätter investera i fossilbranschen

En exploatering av alla fossila reserver innebär en förstörd framtid för våra barn och barnbarn. Medan allt fler kapitalplacerare flyttar sina pengar till mer hållbara alternativ lämnar Stockholms politiska ledning dörren öppen för fortsatta investeringar i fossilindustrin. Flera debattörer kräver nu att huvudstadens politiker tar sitt klimatansvar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I februari 2015 uppvaktade vi och många andra Stockholms stad med förslag om att staden ska flytta sina fondinnehav från fossilbranschen för att visa det klimatledarskap staden säger sig vilja stå för. Vi är en del av en växande global rörelse för att kapital ska flyttas från fossilbranschen till hållbara alternativ, vilket vi sammanfattar i begreppet divestering (från engelskans divest = avyttra).

Bakgrunden är väl känd. Enligt FN:s klimatpanel måste upp till 80 procent av kolet, oljan och naturgasen lämnas kvar i marken om vi ska kunna undvika en katastrofal global uppvärmning. En exploatering av alla fossila reserver innebär en förstörd framtid för våra barn och barnbarn. Fossilindustrin blir ett alltmer oetiskt placeringsalternativ, vilket fler och fler kapitalplacerare inser och flyttar sina pengar till mer hållbara alternativ.

Stadens nya ledning väckte våra förhoppningar genom en pågående översyn av stadens policy för fondplaceringar. Beslutet kom i mars 2015 men blev tyvärr en besvikelse.

Med den nya placeringspolicyn riskerar Stockholms stad att hamna på efterkälken. Den nya fyrpartimajoritetens passivitet i en fråga där det borde vara enkelt att kliva fram är förvånande. Detta särskilt som finansborgarrådet Karin Wanngård, tillsammans med 25 europeiska borgmästare, nyligen undertecknat ett upprop där följande sades:

”Together, European metropolises represent a very substantial public procurement market of about 10bn euros per year (...). These investment expenditures should be concentrated on the “green” sectors of the economy and “low carbon” industries.” (The Guardian 26 mars 2015)

De nya riktlinjerna är bättre än de tidigare när det gäller mänskliga rättigheter, men beaktar inte det faktum att klimathoten har stora konsekvenser för möjligheterna att tillgodose mänskliga rättigheter i utsatta länder.

Vad kan vi då läsa ut av de nya riktlinjerna? De talar om en ambition att placera i företag som respekterar ingångna konventioner och avtal, bland annat när det gäller klimat och miljö. Vi kan tycka att det borde ses som ett minimikrav att ingångna avtal ska respekteras. Därutöver ska placeringar ”i möjligaste mån undvikas” i ett antal oetiska branscher (vapen, porr, alkohol, tobak).  Tyvärr nämns här inte företag som ägnar sig åt utvinning av olja, kol och naturgas.

Den nya policyn lämnar alltså dörren helt öppen för fortsatta investeringar i fossilindustrin. Riktlinjerna säger vagt att staden ska leta efter alternativ som kan tillgodose ytterligare etiska kriterier – men inte heller här omnämns fossilindustrin som ett område som på sikt bör uteslutas.

En smartare lösning för staden vore att ta efter Örebro kommun, vars nya policy säger så här:

”Placeringar ska heller inte ske inom fossil energi. Kommunen gör inga placeringar i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja. På motsvarande sätt placerar kommunen inte i företag inom kol-branschen.”

Örebro har inte legat på latsidan. På bara en månad har staden minskat sina innehav i fossilbranschen med en tredjedel. Stockholms stad skulle kunna göra på samma sätt och därigenom, som landets huvudstad, göra intryck långt utanför landets gränser. Istället väljer Stockholms stad tyvärr att vänta på att kommande internationella avtal om klimat och miljö ska styra mot hållbara placeringar.  

Det klimatavtal som ska tas fram i december i Paris kommer knappast att innehålla juridiska restriktioner mot utvinning av fossila bränslen. Stora städer som innan december tar ställning mot kol-, olje- och gasbolag kan dock driva på i den riktningen. Vi frågar oss om Stockholm vill vara bland de som passivt väntar på att någon annan tar ansvaret.

Kommunstyrelsens ekonomiutskott, som tagit beslutet om placeringspolicyn, har inte tagit sitt klimatansvar. Därför vänder vi oss nu till fullmäktiges samtliga partier. Ni behöver ge ett tydligt besked om att Stockholms stad ska divestera, det vill säga, vända fossilindustrin ryggen.

Agnes Lansrot
aktiv i Fossil Free Stockholm

Andrew Maunder
aktiv i Fossil Free Stockholm

Andy Carlstedt
aktiv i Fossil Free Stockholm

Eva Lenke
aktiv i Fossil Free Stockholm

Hanna Leghammar
aktiv i PUSH Sverige

Joakim Andrén
aktiv i Fossil Free Stockholm

Johline Z Lindholm
aktiv i Fossil Free Stockholm

Jonas Bane
Talesperson, Klimataktion

Lucas Stål Madison
aktiv i Fossil free Stockholm

Niklas Björklund
aktiv i PUSH Sverige

Ruben Brundell
aktiv i Fossil Free Stockholms universitet

Torbjörn Vennström
aktiv i Fossil Free Stockholm