Replik. .

2021-02-17 02:00
Skogen är av stor vikt för att motverka växthusgaser och skydda den biologiska mångfalden. Sverige måste därför skydda sina naturskogar, menar debattören.  Bild: Shutterstock
Skogen är av stor vikt för att motverka växthusgaser och skydda den biologiska mångfalden. Sverige måste därför skydda sina naturskogar, menar debattören.
Puffetikett
Dagens ETC

Skogen är avgörande – men vi måste göra rätt

Vi är eniga, vårt hus brinner och hur vi förvaltar skogarna är en av flera viktiga pusselbitar för att vi ska ha möjlighet att stävja lågorna. Men då måste facket GS vara redo att ta de krafttag som behövs för att göra den svenska modellen hållbar, skriver Lina Burnelius på Skydda Skogen.

Effekterna av att inte göra något och fortsätta som vanligt är mycket riktigt oöverskådliga. Vi kan därför inte upprätthålla ett business as usual-scenario genom att gå från en koldioxidkälla till en annan. Kolet måste stanna i marken. Det gäller såklart fossil olja, kol och gas. Det gäller också kolförråd i form av naturskog som lagrat kol under lång tid.

Den svenska skogsbruksmodellen utgör en av vår tids största klimatbovar. Såsom skogsbruket är utformat idag görs alla tre hållbarhetsfel: Skog som bör skyddas, avverkas ändå, kalavverkning, som utgör den mest klimat- och miljöskadliga brukningsmetoden, är standard, runt 80 procent av det som tas ut i skogen blir till klimatskadliga kortlivade produkter, varav de flesta dessutom är onödiga.

Kalavverkning bidrar till koldioxidutsläpp. Logiken att växthus­gaserna återbinds på lång sikt genom nya träd är korrekt, men tidshorisonten är alldeles för avlägsen för att stävja klimatkatastrofen, och för oss närmare så kallade ”tipping points”. Det är dessutom, ur klimat- och biodiversitetssynpunkt, alltid en dålig ide att låta skogar gå förlorade till förmån för planterade träd.

För hur vi än vrider och vänder på det så är kontinuitetsskog, naturskog som inte tidigare kalavverkats, inte att betrakta som förnybar. Riktig skog är ekosystem, ett myller av liv, mängder av arter och något som människan inte kan återplantera. Om fler kan se skillnaden mellan riktig skog och planterade träd, så blir skogen en av lösningarna på mänsklighetens två ödesfrågor: För mycket växthusgaser i atmosfären och för lite biologisk mångfald på jorden.

När forskarna i filmen lyfter problemen med stora utsläpp av växthusgaser, överkonsumtion och förlusten av biologisk mångfald, tolkar Per-Olof Sjöö på GS det som att vi filmproducenter helt vill stoppa allt nyttjande av skog och alla former av skogsprodukter. Detta stämmer inte. Budskapet i ”More of Everything” är att skogsförvaltningen måste förändras: för att produkter från skogen ska kunna bli hållbara, krävs att skogsförvaltningen blir hållbar.

Låt oss hörsamma vår tids mest framstående forskare: IPCC är glasklara, vi måste skydda den sista naturskogen och restaurera de som degraderats. Skydd av friska ekosystem är en av våra mest effektiva brandsläckare.

Dagens dominerande kalhygges- och plantagemodell bör ersättas med ekosystembaserad skogs­skötsel, som gör skogen till en fortsatt fungerande och dessutom bättre kolsänka samtidigt som den blir mer resilient.

Skydd av naturskogar, ett ekosystembaserat skogsbruk och innovation, innebär lika många eller fler arbetstillfällen och ger mycket större förutsättningar för andra näringar som nyttjar skogen: renskötsel, turism och andra typer av skogs- och naturbaserade verksamheter. De ekosystemfunktioner som friska skogar levererar har mycket större värden för vårt samhälle, än monokulturer.

Det finns många vinnare i och med en rejäl skogsbruksreform, också GS-medlemmar, med fler arbetstillfällen som är hållbara på lång sikt.

Vi ser fram emot fortsatt dialog.

Lina Burnelius 
Projektledare och internationell koordinator på Skydda Skogen