Debatt. .

2021-06-11 02:00
”Staden behöver återta kontroll över de områden där den gröna omställningen går alltför långsamt”, skriver debattörerna.
”Staden behöver återta kontroll över de områden där den gröna omställningen går alltför långsamt”, skriver debattörerna.
Puffetikett
Dagens ETC

Så ska Malmö lyckas med sitt ambitiösa miljöprogram

Staden klarade bara av att helt uppfylla 3 av 19 mål i det senaste programmet för omställning. Nu måste det tas krafttag.

Vänsterpartiet presenterar fyra grundpelare för att visionerna också ska bli verklighet.

I april antogs Malmö Stads nya miljö­program. Programmet ­sträcker sig perioden 2021-2030 och sätter ambitiösa mål gällande klimat och energi, livsmiljö och natur. Det är dock oklart hur de uppsatta målen ska nås. Av det förra miljöprogrammets 19 delområden uppnåddes målen helt endast på 3 områden, på 14 områden uppnåddes de delvis och 4 uppnåddes inte alls. Det är ett klart undermåligt resultat.

För att målen i det antagna programmet ska bli mer än enbart vackra visioner krävs krafttag som motsvarar den ekologiska kris vi befinner oss i.

Vänsterpartiet i Malmö anser att fyra grundpelare behövs för att målen ska kunna uppnås: Samtliga berörda nämnder och bolag behöver ta fram skarpa handlingsplaner. Tillräckliga resurser behöver skjutas till så att verksamheterna inte behöver prioritera bort kärnverksamheten för att uppnå målen. Staden behöver återta verksamhet i egen regi inom områden där omställningen går alltför långsamt. Slut­ligen behövs ett grönt kunskapslyft för hela staden då omställningen måste ske på bred front.

En bidragande faktor till att föregående miljöprogram misslyckades var handlingsplanen som togs fram inte antogs av kommunfullmäktige. Bristen på tydlig styrning på miljöområdet fick skarp kritik av stadens egna revisorer. För att detta miljöprogram inte ska gå samma öde tillmötes krävs det skarpa handlingsplaner, där den samlade effekten av åtgärderna bedöms uppnå målsättningarna i programmet. De måste präglas av delaktighet och ha kontinuerliga och konkreta åtgärder. Miljöprogrammet måste göra avtryck i hela stadens verksamhet – från MKB:s byggande till maten som serveras i skolor och på äldreboenden, målen måste också vara vägledande i den fysiska planeringen då stora förändringar behövs i transport­system och markanvändning. 

Enligt miljöprogrammet har samtliga nämnder och bolagsstyrelser ett gemensamt ansvar för att målen i miljöprogrammet uppnås. För att nämnder och bolag ska kunna vidta de extraordinära åtgärder som behövs för att uppnå de ambitiösa målen behöver de tilldelas resurser för kunna växla upp miljö- och klimatarbetet utan att göra avkall på kärnverksamheten. Stadens skolor ska inte behöva välja mellan ekologisk närodlad mat och en tillräcklig bemanning. Ett större offentligt ansvarstagande där staden gör långsiktiga investeringar i den gemensamma infrastrukturen är också nödvändigt för att säkra en rättvis omställning.

Staden behöver återta kontroll över de områden där den gröna omställningen går alltför långsamt. Ett tydligt exempel är energi­området där stadens fjärrvärme fortfarande har en betydande andel fossilt innehåll, och där den lokala produktionen av förnybar och återanvänd energi endast motsvarar en tredjedel av energiförbrukningen. Med en ökad efterfrågan på el från industri och transportsektorn hotas omställningen till ett fossilfritt samhälle av brist på leveranssäker förnybar elproduktion under årets alla timmar.

Här måste det offentliga visa ­vägen men Malmö stad har begränsad möjlighet att påverka då staden inte äger infrastruktur för energidistribution eller har verktygen för att bygga ut förnybar energiproduktion. Vänsterpartiet driver därför frågan om ett kommunalt energibolag för att kunna ta ett strategiskt grepp kring stadens energisystem och skynda på utbyggnaden av förnybar elproduktion och energilagring. 

Den fjärde ingrediensen är ett grönt kunskapslyft där stadens tjänstemän och politiker ges möjlighet att stärka sin kompetens i de miljö- och klimatfrågor som är mest relevanta för deras position. En ökad klimat- och miljöhänsyn behöver genomsyra hela Malmö stads verksamhet och för att uppnå detta behövs kontinuerlig fortbildning kring frågorna i hela den kommunala organisationen. Kunskapen behöver stärkas på bredden så att fler självständigt väger in miljö- och klimataspekter i sina beslut.

På en rad områden är de miljö­mässiga lasterna och frukterna geografiskt ojämlikt fördelade; luftkvalitet och tillgång till natur- och grönområden varierar beroende på var i staden du befinner dig. För att kommat till rätta med detta måste ett rättviseperspektiv genomsyra stadens miljöarbete.

Det antagna miljöprogrammet kommer att kräva extraordinära insatser från staden och extraordinära beslut från dess politiker. Vi i Vänsterpartiet är redo att ta vårt ansvar för att, i det lilla, säkra måluppfyllelsen av miljöprogrammet och, i det stora, verka för en hållbar och jämställd framtid. Det är dags att gå från en vacker vision till aktion.

Vänsterpartiet Malmö 
Anders Andersson (V), kommunalråd Malmö, Gunilla Ryd (V), kommunfullmäktige Malmö, Tobias Petersson (V), miljönämnden Malmö, och Therese Hågerup (V), miljöutskottet Vänsterpartiet Malmö