Smålands Folkblad

Debatt: Nolltolerans mot dålig äldreomsorg

Bild: BILD: JESSICA GOW/TT

Smålands Folkblad. Alla människor ska ha rätt till ett gott liv – även efter pensionsåldern, skriver riksdagsledamot Heléne Petersson (S).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Smålands Folkblad som står för åsikten.

Alla människor ska ha rätt till ett gott liv – även efter pensionsåldern, skriver riksdagsledamot Heléne Petersson (S).

Den svenska välfärden står inför stora utmaningar. Allt fler blir allt äldre och andelen äldre ökar i befolkningen. Det är en stor framgång för vårt välfärdssamhälle, men det medför också en ökad efterfrågan på välfärdstjänster – inte minst äldreomsorg. Samtidigt ser vi att omsorgen om våra äldre ofta brister och att många som arbetar i äldreomsorgen upplever ett hårt pressat arbete där tiden sällan räcker till. Det är hög tid att vända den här utvecklingen och öka resurserna till äldreomsorgen.

För att stärka kvaliteten i välfärden behövs fler anställda med rätt utbildning och erfarenhet. Det är när personalresurserna inte räcker till som misstag uppstår och gamla glöms bort. Många av den senaste tidens larmrapporter om vårdskandaler har sin grund i för låg bemanning.

När välfärden brister påverkas också anhörigas möjligheter att arbeta. En studie från Stockholms universitet visar att omkring 140 000 personer har gått ner i arbetstid, eller till och med helt slutat arbeta, för att ta hand om en anhörig. De flesta av dem är kvinnor. En äldreomsorg av hög kvalitet är en förutsättning för såväl jämställdhet som för Sveriges framtida välstånd, men det är också ett moraliskt ansvar. Du ska aldrig tvingas förlita dig på anhöriga för att få en god omsorg.

Tyvärr blundar de borgerliga partierna för denna verklighet och väljer bort viktiga investeringar i välfärden. En borgerligt inriktad politik i vårt land skulle inte innebära någon förstärkt bemanning i äldreomsorgen. Sammantaget skulle resurserna till omsorgen om äldre minska med en miljard kronor årligen om alliansen får styra och ställa. De borgerliga säger också nej till andra viktiga reformer för äldre, som sänkt skatt för pensionärer och höjt bostadstillägg.
Det är inte en politik för framtiden.

Vi socialdemokrater står upp för en äldreomsorg av god kvalitet för alla medborgare utan att plånboken eller företagen styr. Det är behoven och inte den enskildes ekonomi som ska styra. Vi är villiga att göra de investeringar som behövs för att förbättra och utveckla kvaliteten. Det ska vara nolltolerans mot vanvård och dålig äldreomsorg. All äldreomsorg måste vara bra äldreomsorg. Det ska finnas meddelarskydd för all personal, även hos privata utförare. Våra nationella kvalitetslagar ska få ordning på missförhållanden och vårdskandaler.

Vi vill säkra den långsiktiga kvaliteten i äldreomsorgen. En kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen ska tas fram för att stärka kvaliteten och möta de ökade behoven när antalet äldre ökar. Kvalitetsplanen ska sträcka sig fram till 2025 med etappvisa mål och delmål. Planen ska stimulera innovationer i äldreomsorgen, ett hälsofrämjande arbete på alla nivåer, en ökad tillgänglighet, åtgärda kvalitetsbrister och öka jämlikheten, inflytandet och valfriheten för de äldre samt innehålla ett program för generationsväxling för personalen. Personalen ska garanteras rätt till heltid, utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling, bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor.

De olika linjer som den rödgröna sidan respektive alliansen har valt att driva blottlägger skillnaderna i svensk politik. När de borgerliga partierna fortsätter tro på ökade klyftor som drivkraft för samhällsutvecklingen, väljer vi socialdemokrater att investera i vårt gemensamma. Alla människor ska ha rätt till ett gott liv – även efter pensionsåldern. Så skapar vi ett Sverige som håller ihop.

Heléne Petersson
Riksdagsledamot (S), Stockaryd