Debatt. .

2014-10-12 22:57
RFSL Ungdom vill att justitieminister Morgan Johansson följer upp Rikspolisstyrelsens uppdrag och verkar för att kunskapen och resurserna för att hantera hatbrott ökar, skriver Gisela Janis och Elin Lilijenbladh. BILD: Alexander Lorentzon
RFSL Ungdom vill att justitieminister Morgan Johansson följer upp Rikspolisstyrelsens uppdrag och verkar för att kunskapen och resurserna för att hantera hatbrott ökar, skriver Gisela Janis och Elin Lilijenbladh.

Hbtq-ungdomar måste få stärkt skydd mot hatbrott

Den förra regeringen tog några viktiga initiativ för att bekämpa diskriminering, hets och hatbrott som drabbar hbtq-personer. Det är nu viktigt att arbetet fullföljs och utvecklas, skriver RFSL Ungdom i ett öppet brev till den nya regeringen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Kära regering,
Vi vill ta tillfället i akt att påminna Er om några viktiga processer för ökad jämlikhet som redan satts igång och som vi skulle vilja se ert fortsatta engagemang i.

Stefan Löfven tog i regeringsdeklarationen upp att hbtq-ungdomar mår dåligt i dagens Sverige. Detta kan bero på att hbtq-ungdomar är en grupp i samhället som upplever våld, hot, hets, diskriminering och trakasserier i mycket högre grad än gruppen ungdomar i stort. Flera undersökningar har visat att många hbtq-ungdomar som går i grundskolan inte vågar vara öppna inför skolkamrater och lärare eftersom de fruktar diskriminering och trakasserier. Detta leder till försämrad mental hälsa för hbtq-ungdomar, vilket är ett problem som måste tas på stort allvar. Av dessa ungdomar är transungdomar en särskilt utsatt grupp. Som all diskriminering har dessa problem sin grund i fördomar och föreställningar om hur människor är, samt att alla människors lika värde inte respekteras. Det har gjorts ansträngningar men det krävs mer för att komma tillrätta med problemen, RFSL Ungdom menar att skyddet för hbtq-ungdomar måste stärkas.

Den förra regeringen tog några viktiga initiativ för att bekämpa diskriminering, hets och hatbrott som vi tycker det är viktigt att ni fullföljer och utvecklar. Ett exempel är Rikspolisstyrelsens uppdrag att utveckla polisens arbete mot hatbrott som ett led i arbetet med att bekämpa diskriminering, rasism och homofobi. Hbtq-ungdomar anmäler mer sällan än andra ungdomar diskriminering och brott de utsatts för, detta kan ha sin grund i rädsla för att bli ytterligare diskriminerad och illa behandlad av myndigheterna. I dag är hbtq-kompetensen mycket varierande i landet och kvaliteten i arbetet mot hatbrott måste säkerställas i hela Sverige. Till justitieminister Morgan Johansson: RFSL Ungdom vill att du aktivt följer upp detta uppdrag och verkar för att kunskapen och resurserna för att hantera hatbrott, hets och diskriminering ökar.

Den föregående regeringen tillsatte också en utredning om att överväga starkare straffrättsligt skydd genom att inkludera transpersoner i regleringen om hets mot folkgrupp och att klargöra bestämmelserna kring straffskärpning för hatbrott. Lagstiftningen om hets mot folkgrupp omfattar redan i dag sexuell läggning men kan inte appliceras på transpersoner, eftersom att vara transperson inte har med sexuell läggning att göra utan handlar om könsidentitet och könsuttryck. Dessa tillägg och klargöranden är helt nödvändiga för att de övergrepp som transungdomar utsätts för ska kunna hanteras på ett likvärdigt sätt med andra diskrimineringsgrunder. Även dessa åtgärder faller inom justitieministerns ansvar, så därför uppmanar RFSL Ungdom Morgan Johansson att sätta sig in i denna process så att förändringarna kan se så snart som möjligt.  I regeringsdeklarationen sa Stefan Löfven att arbetet mot hatbrott ska prioriteras, för att detta ska få effekt måste alla diskrimineringsgrunder ges likvärdigt skydd och polis och domstolsväsendet måste få relevant fortbildning. Dessa åtgärder är viktiga, men de kan bara hantera övergrepp och kränkningar som redan begåtts.

RFSL Ungdom menar att det förebyggande arbetet mot våld och diskriminering är av stor vikt för hbtq-ungdomars välbefinnande. En nyligen avslutad utredning om aktiva åtgärder, bland annat i skolan, har föreslagit att det viktiga arbetet med att förebygga och hantera diskriminering och mobbning ska börja se till även transpersoner. Detta förslag är något vi vill att det ska genomföras så snart som möjligt och att tillräckliga resurser läggs för att bestämmelserna ska få effekt. RFSL Ungdom vänder sig därför till utbildningsminister Gustav Fridolin, som behöver tillse att alla barn och ungdomar omfattas av förebyggande åtgärder mot diskriminering och mobbing. Problem med trakasserier, mobbning, hets och hat på internet måste också uppmärksammas då nätet innehåller många sammanhang och plattformar där det finns få vuxna och ett högre tak för vad som anses tillåtet. Samma skydd ska givetvis gälla på internet som annars.

Just nu pågår också en utredning om hur 18-årskravet vid byte av juridiskt kön ska hanteras. Byte av juridiskt kön är en i det närmaste administrativ åtgärd som inte behöver ha någon åldersgräns, speciellt eftersom den är helt reversibel. Att ändra juridiskt kön är för staten att ändra benämning av en person på ett papper, men innebär en stor och viktig förändring för den enskilda unga individen. Att ta bort ålderskravet helt skulle vara ytterligare en åtgärd för att förbättra hbtq-ungdomars hälsa.

Alla dessa förbättringar för hbtq-ungdomars säkerhet, hälsa och välbefinnande är initiativ som redan är påbörjade. RFSL Ungdom hoppas att det dessa genomförs snarast och följs upp av den nya regeringen. En ytterligare utredning som ska se över om rasistiska organisationer ska kunna få tillgång till skolan har tillsatts. Vi vill påminna om hbtq-ungdomars perspektiv i denna fråga då rasistiska organisationer ofta också är homo- och transfoba. Att verka anti-rasistiskt är för RFSL Ungdom självklart. Som demokratiministern Alice Bah Kuhnke sa den 5 oktober i TV4:s morgonsoffa, ”demokrati är något som ständigt måste återerövras, upprätthållas och demokratiseras”.

RFSL Ungdom ser fram emot den kommande mandatperioden och det kommande arbetet mot att skapa ett jämlikt samhälle fullt av kärlek och respekt, där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill.