Hoppa till innehållet

Hälsa

Debatt: Fossilbilen prioriteras framför barnens hälsa

Bild: TT, Press (montage)

Dagens ETC.

Det är ytterst en fråga om att värna människors liv. Trots detta väljer regeringen att införa politik som ökar både biltrafiken och utsläppen från den.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Spädbarn som bor på adresser i Stockholm med förhöjda halter av luftföroreningar har försämrad lungfunktion redan vid sex månaders ålder. Det visar en studie från Karolinska Institutet från år 2022. Luftvägssjukdomarna riskerar sedan att följa med barnen hela livet. Från fotbollsplanen där de inte orkar lika mycket som sina vänner på grund av astman. Vidare till vuxenlivet med risk för försämrad hälsa med allvarligare sjukdomar. Och slutligen, i snitt tio år kortare livslängd på ålderns höst som hade kunnat spenderas med nära och kära.

Varje år dör nästan 7 000 personer i Sverige i förtid på grund av luftföroreningar från vägtrafiken. Av dessa uppskattas 1 000 personer bo i Stockholms län. Föroreningarna kommer från såväl förbränningsmotorer som däck- och vägslitage och de ökar risken för luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och demens. Värst drabbas barn, äldre och redan sjuka.

Utsläppen från trafiken måste minska. Det är ytterst en fråga om att värna människors liv. Trots detta väljer regeringen att införa politik som ökar både biltrafiken och utsläppen från den. Sänkt pris på bensin och diesel har gjort att rika personer med suv får åtta gånger mer pengar i fickan än låginkomsttagare för att fortsätta köra runt i stan. Den skrotade elbilsbonusen har medfört att elektrifieringen har avstannat. Och det bristfälliga stödet till regionerna gör att de tvingas fördyra och skära ner på kollektivtrafiken. Det är tydligt att regeringen väljer fossilbilen framför barns hälsa och framtid.

I Stockholm har vi agerat tvärtom. Sedan Miljöpartiet tog makten i staden år 2014 har årsmedelvärdet för kvävedioxid minskat med 40 procent. Partiklarna (PM10) har minskat med 26 procent. Minskningen beror inte minst på politik som stavas renare bilar, dubbdäcksförbud, lägre hastigheter och bättre framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik. Vi har också skyddat och sprängt in mer grönska, vilket ger bättre luftkvalitet. Åtgärderna har en tydlig effekt på barnens hälsa. En studie från Karolinska Institutet år 2023 visar att i takt med att luftföroreningarna i Stockholm minskat så har barns och ungas lungkapacitet förbättrats. Detta är mycket viktiga steg framåt för barns hälsa. 

Inte ett enda barn ska sitta på bänken för att lungorna inte räcker till.

Men mer måste göras. Regeringen måste sluta driva politik som förvärrar de redan djupt allvarliga hälsoproblemen och istället börja ta ansvar. Här vill Miljöpartiet i Stockholms stad särskilt lyfta fyra områden där vi uppmanar regeringen att snarast agera: 

• Utvidga nollvision för vägtrafiken till att även omfatta de dödsfall som orsakas av vägtrafikens luftföroreningar.

• Inför ett nationellt mål om minskad biltrafik i storstäder. Här finns goda alternativ till bil. I Stockholm har det rödgröna styret infört ett mål om minskad biltrafik med 30 procent till år 2030, men det behövs även nationella ambitioner som driver på åt samma håll. 

• Ge kommunerna möjlighet att införa differentierad trängselskatt och parkeringsavgift samt reservera parkeringsplatser till bilpooler för att minska fossilbilarna i staden. Återinför stadsmiljöavtalen som tidigare stöttade kommunerna att skapa hållbara stadsmiljöer. 

• Skjut till de resurser som behövs för att regionerna ska kunna bygga ut kollektivtrafiken istället för att tvingas till stora nedskärningar. Inför Sverigekortet så att människor kan resa billigt med en enda biljett i hela landet. 

Det är dags för regeringen att agera. Inte ett enda barn ska sitta på bänken för att lungorna inte räcker till. Inte en enda människa ska dö i förtid på grund av luftföroreningar. 

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00