Hoppa till innehållet

Skola

Debatt: Det finns bara ett val – Saudi eller Sverige

Bild: Jessica Gow/TT

Dagens ETC

Kunskapsskolan, som är en del av det svenska skolväsendet, måste antingen avsluta sin verksamhet i Saudiarabien eller upphöra med sin skolverksamhet i Sverige. Det kräver lärarna Björn Dahlman och Rickard Öhman.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det är inte förenligt med den svenska läroplanen att motverka demokratiska värderingar och vara involverad i en diktaturstats skolväsende. Aftonbladets avslöjande, som till vissa delar var känt tidigare, om att det svenska skolföretaget Kunskapsskolan driver en skola i Saudiarabien för den saudiska regimen bör, om företaget inte agerar självmant, föranleda åtgärder från svenska myndigheter. Det spelar ingen roll att det var tidigare regering som initierade denna affär. 

Det är helt enkelt moraliskt förkastligt att sälja sin direkta medverkan till en diktaturs skolväsende, eftersom en sådan medverkan innebär att skolan bidrar till indoktrinering av barn i diktaturens statsideologi, i detta fall handlar det om wahhabism, en extrem tolkning av islam. Att delta på detta sätt innebär också att skolan i Saudiarabien och dess personal aktivt begränsar elevernas yttrande-, åsikts- och religionsfrihet. För oss som arbetar inom skolväsendet i Sverige är detta utan tvekan oacceptabelt och oförsvarligt.

Det är viktigt att notera skillnaden jämfört med andra svenska företag som verkar i diktaturer som Saudiarabien. Till exempel ger den ofta kritiserade vapenhandeln diktaturer möjlighet att bryta mot moraliska värderingar, men företagen är inte direkt inblandade i själva användandet av vapnen. När Saudiarabien använde vapen från Saab i konflikten i Jemen avbröts försäljningen efter kritik. Att bedriva skola innebär att företaget självt bär ansvaret för användandet – det som eleverna lär och eventuella kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Trots att vapenhandeln upphört, fortsätter den pågående indoktrineringen av unga saudier och kränkningarna av mänskliga rättigheter oavbrutet i Kunskapsskolans regi. Den här skillnaden, tillsammans med det faktum att skola handlar om barn och inte vuxna, gör hela situationen ännu mer ovärdig.

Kunskapsskolan äger och driver 36 skolor i Sverige. Till skillnad från de anställda på företaget Saab har Kunskapsskolans lärare aldrig tidigare behövt ta ställning till om de vill arbeta för ett företag som medverkar till att bryta mot grundläggande moraliska värderingar. Eleverna som går i Kunskapsskolans skolor förväntas förhoppningsvis lära sig om mänskliga rättigheter, endast för att sedan inse att skolans ägare inte delar samma värderingar som den svenska skolans läroplan bygger på. Varken lärare eller elever förtjänar att befinna sig i denna situation.

I den svenska läroplanen står följande: 

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” 

Denna skrivelse visar tydligt att Kunskapsskolans bedrivande av skolor i diktaturer inte går att förena med att vara en del av det svenska skolväsendet.

Av de svar som Kunskapsskolans ägare gav i samband med Aftonbladets avslöjande, så är det tydligt att det saknas förståelse för vad som är fel i denna affärsverksamhet. Därför måste regeringen sätta stopp och ställa ett ultimatum till Kunskapsskolans ägare: antingen är du en del av det svenska skolväsendet och inte det saudiska, eller så är du del av det saudiska skolväsendet men inte det svenska. 

Barns rätt till en rättvis och frigörande utbildning är okränkbar, oavsett var i världen de bor. Denna rättighet måste skyddas från att utnyttjas för ekonomiska eller politiska syften, och mänskliga rättigheter måste alltid försvaras.