Debatt. .

2019-07-10 04:15
Debattörerna uppmanar utbildningsminister Anna Ekström att och se över läroplansförslagen, för att säkerställa att varje skola ges förutsättningar att främja jämställdhet och lägga en grund för en samtyckeskultur och ett samhälle fritt från våld Bild: Shutterstock
Debattörerna uppmanar utbildningsminister Anna Ekström att och se över läroplansförslagen, för att säkerställa att varje skola ges förutsättningar att främja jämställdhet och lägga en grund för en samtyckeskultur och ett samhälle fritt från våld
Puffetikett
Dagens ETC

Dags för ändamålsenlig sexualundervisning

Skolverket lämnade i våras sina förslag till ändringar i läroplanerna vad gäller sex- och samlevnadsundervisning till regeringen. Vi ställer oss kritiska till att viktiga begrepp som pornografi och hedersrelaterat våld inte finns med i förslaget, att ordet frivillighet dessutom anses kunna ersätta begreppet samtycke, skriver företrädare för flera organisationer.

För ett år sedan trädde samtyckeslagen i kraft. Det är även ett år sedan dåvarande utbildningsministern sa att sexualundervisningen behöver ha fokus på bland annat porrkritik, hedersrelaterat våld och förtryck samt samtycke. Skolverket har sedan dess fått i uppdrag av regeringen att se över kunskapsområdet sex och samlevnad och att särskilt utreda hur dessa begrepp skulle kunna adresseras i läroplanerna. När Skolverket presenterade sitt förslag till ändringar i läroplanerna var dock inget av dessa begrepp med. Motiveringen löd att de var för detaljerade för att passa in i läroplanerna.

Dagens sexualundervisning är mycket bristfällig. Bara ett fåtal skolor inkluderar värdegrundsarbete i sin undervisning, ett måste för att kunna motverka kränkande beteenden, trakasserier och övergrepp. Samtidigt som eleverna går miste om en tillräckligt bra sexualundervisning, har deras utsatthet för pornografi ökat. 

Porren har dessutom förändrats drastiskt under de senaste årtionden. Mycket av den porr unga möter är filmer på sexuella situationer där varken respekt eller samtycke finns och där grova övergrepp snarare är regel än undantag, visar bland annat en amerikansk undersökning från 2010. 


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

När unga växer upp i en digital era där sexuellt våld och övergrepp normaliseras är det nödvändigt att skolan står på barn och ungas sida och hjälper dem att adressera frågan om pornografi ur ett kritiskt perspektiv. Så att de får en ärlig chans att ta ett medmänskligt ansvar i sina egna relationer.

Motsvarande gäller för kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Ungefär 10 procent av ungdomarna från högstadiet och upp till 25 år, det vill säga cirka 100 000 personer, är utsatta för denna typ av våld i Sverige, enligt undersökningar från bland annat Socialstyrelsen. Alla flickor, pojkar och icke-binära i skolan måste ha samma förutsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda. Därför är det viktigt att det våldsförebyggande arbetet inkluderas i läroplanen och i undervisningen.

När det kommer till begreppet samtycke har skolverket valt att istället använda frivillighet, med hänvisning till att det är vad som används i den nya sexualbrottslagstiftningen. Samtycke och frivillighet är dock två olika begrepp med olika syften. Frivillighet är ett ensidigt begrepp som syftar till en part och dess vilja att delta, medan samtycke syftar till två eller flera parter och deras ömsesidighet. Det gäller att både ge uttryck för att en deltar frivilligt, men framför allt också försäkra sig om att även andra gör det.

Samtyckesbegreppet gör det också möjligt att förstå situationer ur ett maktperspektiv, att förstå sin position och kunna ge utrymme för verklig frivillighet. Lagstiftningen baseras på samtycke och då bör även läroplanerna utgå ifrån det. Den nu ett år gamla samtyckeslagen syftar till att verka normerande, en norm för att motverka sexuellt våld i syfte att uppnå ett jämställt samhälle.

Skolan är skyldig att motverka ojämställda och diskriminerande strukturer och har en avgörande roll i att se till att utrusta alla elever i skolan med kunskap om samtycke, jämställdhet och pornografins skadeverkningar. Därför uppmanar vi utbildningsminister Anna Ekström att och se över läroplansförslagen, för att säkerställa att varje skola ges förutsättningar att främja jämställdhet och lägga en grund för en samtyckeskultur och ett samhälle fritt från våld.

Olivia Björklund Dahlgren
Ordförande, Fatta!

Malpuri Groth
tf verksamhetschef, Sveriges Kvinnolobby

Olga Persson
Generalsekreterare, Unizon 

Ebba Carlsson Ida Karseland Linn Englund 
Sexualundervisningen ni aldrig fick (SNAF)