Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Sverige sviker sina nationella minoriteter

Bild: Drago Prvulovic/TT

Dagens ETC.

Något är galet när vi åter­kommande kritiseras av Europarådet, FN och Amnesty med flera eftersom Sverige inte uppfyller nationella minoriteters fundamentala rättigheter.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det ser illa ut för minoriteters rättigheter i så gott som hela Central- och Östeuropa, i synnerhet nu med krig i Ukraina. I beslut efter beslut runtom i Europa inskränks rättigheter på ett sätt vi trodde tillhörde fascismens Europa. Men också i Västeuropa finns restriktioner för var till exempel en del romer, travellers och andra grupper enligt lag får bosätta sig, skyltar som visar de enda platser där denna minoritet kan ha sin husvagn på som till exempel i Frankrike.

Det är 22 år sedan Sverige ratificerade Europarådets minoritetskonventioner och 2010 trädde minoritetslagen i kraft, som i sin tur förstärktes 1 januari 2019. Ändå är idag de nationella minoriteternas rättigheter hotade.

I årets rapport om nationella minoriteter från Länsstyrelsen i Stockholms län visar det sig att av landets 290 kommuner har bara 22 genomfört några som helst insatser och en av landets 21 regioner. Bara 14 av landets kommuner, men inga regioner, säger sig ha samrått med till exempel romer om arbetet kring romsk inkludering.

Vi frågar oss var problemet ligger, när vi har en så tydlig minoritetspolitik? I synnerhet när vi återkommande kritiseras både av Europarådet, FN och Amnesty med flera eftersom Sverige inte uppfyller nationella minoriteters fundamentala rättigheter.

En orsak torde vara att vi även i Sverige har en brokig samling ledare som precis som sina kollegor på kontinenten tappat både siktet och kompassen när det gäller vikten av att respektera mänskliga rättigheter. Det är inte bara ett hot mot nationella minoriteter, eller ett reellt hot mot mänskliga rättigheter generellt. Det har lett till ett driv av hat som brer ut sig och tar sig form i antiziganism, antisemitism, hat mot urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar, invandrare generellt samt andra, som personer med funktionsnedsättning och de som definierar sig inom gruppen hbtqi+.

En annan orsak kan vara att alltför få från minoritetsgrupperna är representerade i våra beslutsfattande församlingar och att ingen därför för deras talan.

Vi kan inte ha en fasad av rättigheter och samverkan och samtidigt en stagnerande politik från de olika politiska blocken. Vi måste se framåt och politiken måste vara med och för oss, den måste spegla ursprungstexten i minoritetsslagen, det vill säga med full inkludering, med full samverkan i de egna frågorna, med full nationell minoritetsröst, inget mer men heller inget mindre.

Helt enkelt det som Europa­rådet kräver av de medlemsländer som undertecknat Europakonventionen om mänskliga rättigheter och minoritetskonventionerna, nämligen att erkänna historiska nationella minoriteter och personer som fullvärdiga medborgare som alla andra.

Miljöpartiet vill förverkliga förslaget att ha minoriteternas egna språk på schemat i grundskolan. Vi vill att minoriteternas språkcentrum efter år 2024 ska ha en långsiktig finansiering. Vi kommer att verka för att öka programutbudet på de nationella minoritetsspråken i nästa public servicetillstånd. Vi kommer att verka för att Sverige ratificerar ILO-konventionen 169 om ­urfolksrättigheter. Vi kommer att verka för en långsiktig ­finansiering av insatser för att målet i strategin om romsk inkludering ska uppnås. Och undertecknad – Kai – vill också verka för att de kommuner och regioner där vi har en stor koncentration av både romer och judar ska ha samma möjlighet att få bilda egna förvaltnings­områden, så som det gjorts för de andra minoritetsgrupperna.

Allas mest fundamentala rättigheter måste vi slå vakt om varenda dag. Det räcker inte med snygga formuleringar i ett valprogram om rättigheter och möjligheter för alla, när inget aktivt arbete för att uppnå livsförbättringar även för de som upplever sig stå utanför och de som har mindre medel i vardagen görs. Var med och gör skillnad. Rösta på en representant från de nationella minoriteterna.