Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Sveaskog skövlar vår framtid

”Många forskare och miljöorganisationer har utfärdat varningar under lång tid, men avverkning fortsätter på ett sätt som allvarligt skadar skogens känsliga ekosystem och driver fler och fler arter mot utrotning”, skriver debattörerna.
”Många forskare och miljöorganisationer har utfärdat varningar under lång tid, men avverkning fortsätter på ett sätt som allvarligt skadar skogens känsliga ekosystem och driver fler och fler arter mot utrotning”, skriver debattörerna. Bild: Foto: TT/Fredrik Sandberg

Dagens ETC

Vi förfasas över skogsskövling i Amazonas men vi måste också inse att Sverige misslyckas med att skydda sin egen natur. Extinction Rebellion kräver att statligt ägda Sveaskog omedelbart upphör att bedriva ett vårdslöst skogsbruk som allvarligt äventyrar både klimatet och den biologiska mångfalden.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

14 procent av Sveriges produktiva skogar ägs av svenska statens Sveaskog och därigenom av alla landets medborgare. Det betyder att vi har rätt att förvänta oss att den brukas och förvaltas på ett sätt som lever upp till etablerade nationella och internationella krav och riktlinjer för naturskydd och hållbart skogsbruk. I dagsläget förvaltas den inte på detta sätt. På grund av högt satta avkastningskrav har avverkningar i skyddsvärda skogar blivit fler och fler. Många forskare och miljöorganisationer har utfärdat varningar under lång tid, men avverkning fortsätter på ett sätt som allvarligt skadar skogens känsliga ekosystem och driver fler och fler arter mot utrotning. I en färsk rapport från SLU slås fast att antalet rödlistade arter i Sverige växer stadigt och visar på en pågående negativ trend för den biologiska mångfalden i Sverige. 

Exemplen på uppenbar hänsynslöshet från Sveaskogs sida är många:

• I april 2019 konstaterar Greenpeace att Sveaskog avregistrerar så kallade ”nyckelbiotoper” med mycket höga naturvärden.

• Sveaskog har vid ett antal tillfällen fått böter för betydande avverkningar i naturreservat, samt även gjort ett flertal avverkningar i skogsområden som är klassade som skyddsvärda.

• Naturskyddsföreningen har upprepat konstaterat att Sveaskog bryter mot punkter i den svenska, så kallade, FSC-standarden för certifiering av skogsbruk, samt även sålt värdefull naturskog som avverkats av andra skogsbolag.

• Senast i raden finns nu en avverkningsanmälan i Hornsö Ekopark i Kalmar län, där det finns  en skog med höga naturvärden och ett av västra Europas viktigaste områden för hotade insekter.

Vi förfasas ofta över skövling, skogsbränder och artdöd i Amazonas, men vi måste se oss i spegeln och erkänna att Sverige också misslyckas med att skydda vår egen natur och i hög grad också är medskyldiga till en världsomspännande utplåning av de naturliga ekosystem vi alla är beroende av för att överleva. Även här prioriteras kortsiktig ekonomisk vinning framför naturens överlevnad.

Forskningen är tydlig med att naturliga och artrika skogar som tillåts växa är det bästa sättet att låta skogen binda kol, så även när det gäller klimatskadliga koldioxidutsläpp är dagens industriella skogsbruk mycket problematiskt. Dels eftersom det till stora delar bedrivs på dikade torvmarker, vilket leder till stora utsläpp när torven bryts ner.  Dels eftersom det till stor del är ökad produktion av biobränslen och förbrukningsmaterial som driver ökad avverkning av åldrad skog. Biobränslen ger tillförsel av koldioxid till atmosfären som ny växtlighet neutraliserar först på 80 års sikt. För att klara Parisavtalets livsviktiga 1,5-gradersmål behöver vi nå nollutsläpp om tio år. Detta är verkligheten. När skogsindustrin motiverar ökat skogsbruk med en vilja att ersätta fossila bränslen, kan detta därför med rätta kallas lurendrejeri eller ”greenwashing”.

Sammantaget anser vi att allt detta är oacceptabelt beteende, i synnerhet av ett företag där ägaren är den svenska staten. Det statliga ägandet borde innebära en garanti  för att hänsyn till klimat och bevarande av biologisk mångfald har högsta prioritet i denna ödestid, när både utsläpp av växthusgaser och artdöd måste bromsas oerhört snabbt om vi inte ska passera trösklar där ekosystemen och klimatet inte längre kan återhämta sig. Med ökande hastighet rusar vi mot en katastrof som faktiskt hotar de flesta nu levande människor till livet. Inom en överskådlig framtid är det inte ”bara” insekter, fåglar och svampar som hamnar på rödlistan, utan även människan själv.

Vi kräver att svenska staten ser verkligheten i vitögat och på allvar lever upp till sina höga ambitioner gällande hållbarhet och utsläppsminskningar. Vetenskapen måste vara vägledande och naturens överlevnad måste vara överordnad allt annat. Våra folkvalda måste låta statligt ägande värna långsiktigt förvaltande och inte kortsiktig profit.

/////
Aktiva medlemmar

i Extinction Rebellion

Baltzar Westh

studerande, Öland

Lisa Eriksson

studerande, Öland

Sofie Andersson

studerande, Öland  

Ola Rudin

handledare Kalmar Stadsmission, Läckeby 

Jonatan Sandberg

psykolog, Nora

Helen Wahlgren

lärare SFI, Malmö

Anna Termine

handledare på LSS daglig verksamhet, Stockholm

Peter Forsberg

folkhögskolelärare, Stockholm

Göran Boardy

konstnär, Göteborg

Karin Elmgren

konstnär, gymnasielärare, Alingsås

Jens Rundberg

IT-arbetare, Vännäs

Ylva Göransson

slöjdare, Vännäs

Anders Bäcklund

f.d. mellanstadielärare, Vännäs

Anita Maria Eng

f.d. specialpedagog, Vännäs

Sara Britta Jadelius

bibliotekarie, Göteborg

Pontus Bergendahl

mjukvaruchef, Lund

Hedvig Bergendahl

studerande, Lund

Thea Bergendahl

tuderande, Lund

Gunilla Bergendahl

civilingenjör teknisk fysik, Lund

Albin Björk

läkarstudent, Höör

Anders Giertz

fil. dr, Malmö

Cecilia Paulsson

filmare Malmö

Maria Attström

målare, Linderöd

Flynn Smedman

elevassistent, Stockholm

Ragnhild Larsson

journalist Göteborg

Denise Fahlander

markvetare, Gävle

Annica Mari Albin

fotograf,, Trelleborg 

Karin Persson

landskapsarkitekt, Malmö

Lotta Lemte

psykolog, Örebro

Henrik Sundström

utbildare IT-teknik, Arlöv

Git Aremyr Lundström

studerande YH arbetsmiljöingenjör

Marit Fontana Oscarsson

psykolog, Kristianstad 

Robin Lindstedt

teatertekniker, Göteborg 

Ester Laudon

gymnasieelev, Umeå

Jessica Lovell

civilingenjör miljö och vattenteknik, Göteborg

Lydia Rysavy

studerande, Göteborg

Jonas Ohlsson

beräkningsingenjör, Örebro

Sally Helander

studerande, Örebro 

Tina Kronberg Berggren

förskollärare, Göteborg

Linda Synneby

kundansvarig, Göteborg

Sten Wiktorsson

senior, Stockholm

Per Svenson

Kyrkvaktmästare - snart studerande, Älmhult

Annalena Hedman

bibliotekarie, Umeå

Lars-Inge Sand,

senior, Kalmar

Alexandra Johansson,