Debatt. .

2019-06-12 04:00
Barn behöver uppväxt­förhållanden som är befriade från våld och kränkningar. Foto: Hasse Holmberg / TT
Barn behöver uppväxt­förhållanden som är befriade från våld och kränkningar.
Puffetikett
Dagens ETC

Ska vi oroas för barnen när pappan köpt sex?

Debatt: Köp av sexuell tjänst är ett sexualbrott. Sexköpet visar att mannen har normer och värderingar som i hans roll som förälder riskerar att påverka hans barn negativt. Därför ska polisen göra en orosanmälan till socialtjänsten när en förälder har gjort sig skyldig till sexköp. Det har individ- och familjenämnden i Umeå beslutat.

Barn behöver uppväxt­förhållanden som är befriade från våld och kränkningar. Därför finns en skyldighet för flera yrkesverksamma att anmäla till social­nämnden om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Om en förälder har begått brott kan barnet vara i behov av socialtjänstens insatser för att få stöd och skydd. Att polisen gör en orosanmälan är därför ofta motiverat vid olika vålds- eller sexualbrott. Bör också sexköp ingå bland de brott där polisen behöver överväga en anmälan?

Att kriminalisera den som köper sex var en viktig del i de ban­brytande reformerna för kvinnofrid 1998-1999. Det byggde på insikter från forskningen som tydligt visade att den som säljer sin kropp far väldigt illa. Man markerade också att jämställdheten förblir ouppnåelig så länge män köper, säljer och utnyttjar kvinnor och barn genom att prostituera dem. Prostitution stämplades som en form av mäns våld mot kvinnor och barn. Och ja, enligt svensk polis är köparen en man. Han köper sig tillgång till kvinnors, flickors eller pojkars kroppar.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Den bakomliggande orsaken till att någon befinner sig i prostitution varierar. Vissa har utsatts för människohandel eller press från en hallick som kanske inledningsvis framställt sig som livskamrat och då handlar det ofta om kvinnor som rekryterats från andra länder och med fattiga livsvillkor. Både internationella och svenska studier pekar på att debuten i prostitution sker vid 14 års ålder. En omfattande svensk studie visade att 80 procent av flickorna/pojkarna som sålt sex hade upplevt sexuella övergrepp. Där framkom också att minst en av hundra gymnasister hade erfarenhet av sex mot ersättning. De unga kvinnorna bakom Metoo-uppropet #intedinhora, som blivit ett nätverk, lyfter också tidigare sexuella övergrepp som riskfaktor. Att sälja sin kropp kan då bli en reaktion på ett tidigare trauma med en problematisk form av självskadebeteende där det egentligen är en annan person, köparen, står för skadan.

Socialarbetare, poliser eller forskare som frågat dem som är i prostitution om de skulle ha haft sex med köparen utan att denne lovat ersättning har alla fått ett bestämt nej till svar. Köp av sex innebär att en person som vill ha sex köper sig till ett samtycke av en annan person som egentligen inte vill ha sex. Att köpa sig tillgång till en annan människas kropp handlar om att utnyttja någon som befinner sig i ett underläge eller en beroendeställning. Den som köper en annan människa kan inte säkerställa att denna inte lever under hot eller tvång.

Den nya samtyckeslagstiftningen öppnar för att köp av sexuell tjänst kan vara att bedöma som våldtäkt eller i vart fall oaktsam våldtäkt. En sådan prövning skedde nyligen för första gången i ett mål vid Uppsala tingsrätt. Enligt rätten fanns bevis för att mannen hade insett att det fanns en risk för att kvinnan var utsatt för människohandel och att hon därför inte medverkade frivilligt. Mannen dömdes för oaktsam våldtäkt och till ett års fängelse. Annars är påföljden för sexköp i princip alltid dagsböter trots att straffskalan har skärpts för att göra fängelsestraff mera möjligt.

Forskningen har också funnit att de män som köper sex är mer benägna att använda könsrelaterat våld i övrigt och att de identifierar sig mer med en våldsam maskulinitet än övriga män. Sexköpet kan alltså ses som en riskfaktor för ytterligare våld mot andra.

Köp av sexuell tjänst är ett brott enligt Brottsbalkens sjätte kapitel och därmed ett sexualbrott. Brottet ingår i kategorin mäns våld mot kvinnor och barn. Sexköpet visar att mannen har normer och värderingar som i hans roll som förälder riskerar att påverka hans barn negativt. Sexköpet signalerar dessutom en ökad risk för fler våldshandlingar.

Så ja, om en förälder har gjort sig skyldig till köp av sexuell tjänst så är det en anledning till att polisen allvarligt ska överväga att göra en orosanmälan om barn som far illa till socialnämnden. Detta beslutade också en enig Individ- och familjenämnden vid sitt senaste möte att förmedla till polisen i Umeå.

///

Gudrun Nordborg (V),

ledamot i Individ- och familjenämnden i Umeå kommun.

Andreas Lundgren (S), ordförande i Individ- och familjenämnden i Umeå kommun