Hoppa till innehållet

Replik

Debatt: Ekomodernisterna tar fasta på vetenskap

”Vår övertygelse är att framtiden bygger på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet där tekniken är en del av lösningen”, skriver Karolina Lisslö Gylfe, Ekomodernisternas generalsekreterare.
”Vår övertygelse är att framtiden bygger på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet där tekniken är en del av lösningen”, skriver Karolina Lisslö Gylfe, Ekomodernisternas generalsekreterare.

Dagens ETC

Dagens ETC hade nyligen en granskning av Ekomodernisterna. Nu svarar Karolina Lisslö Gylfe, organisationens generalsekreterare. Och klargör synen på kärnkraft: ”Vi ser möjligheterna i sol- och vindkraft. Men väderberoende energi kan inte ensamt försörja ett modernt, fossilfritt välfärdssamhälle.”
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Den 4 februari publicerade Dagens ETC en längre artikel om vår organisation. Och vi gläds åt att artikeln fått många att uppmärksamma Sveriges yngsta miljörörelse.

Men samtidigt bekymras vi över att publiceringen gett spridning åt missuppfattningar och rena fel­aktigheter. Det är svårt att bemöta en drygt 15 000 tecken lång artikel i det utrymme vi fått för vårt genmäle, men den intresserade läsaren kan se hela vårt bemötande på vår nyhetssida. 

Ett av de mest frapperande felen är påståendet att Svenska Ekomodernisterna inte skulle ha genomfört årsmöte eller beslutat om program. Liksom andra ideella föreningar, så har vi demokratiska årsmöten som valt en styrelse med regelbundna, protokollförda möten. 

Och styrelsen har beslutat om åtskilliga programtexter, remissvar och artiklar som beskriver vad vi står för. Vi känner en oerhörd stolthet i att på kort tid sedan vårt bildande 2019 ha samlat en enad plattform som personer med i övrigt skilda politiska åsikter kan samlas kring.

Miljörörelsen formades när människor började se problemen med sina egna ögon. Orenade utsläpp, valjakt och kärnvapenprover i atmosfären blev tydliga symboler för människans rovdrift på planeten. 

En insikt väcktes hos allmänhet och politiker. Viktiga segrar har vunnits, och frågorna värderas idag betydligt högre, inte minst i Sverige. 

Men den traditionella miljö­rörelsen präglas dessvärre ofta av en snäv syn på människans relation till naturen. Grundantagandet är att människans påverkan på naturen är negativ, och därför måste tryckas tillbaka. 

Det avspeglas i kritiken mot ekonomisk tillväxt, som riskerar medföra att den utveckling som lyft miljarder människor ur fattigdom bromsas. Många miljöorganisationer motsätter sig också genmodifiering och annan avancerad växt­förädling, trots dess stora potential. 

Energisystemet står för tre fjärdedelar av mänsklighetens klimatpåverkan. Men delar av miljörörelsen har fört en enveten kamp mot den enda skalbara källan till fossilfri och planerbar energi – kärnkraften. Detta trots att de länder som fasat ut kärnkraften inte lyckats göra sig oberoende av fossil gas eller kolkraft. 

Vi ser möjligheterna i sol- och vindkraft. Men väderberoende energi kan inte ensamt försörja ett modernt, fossilfritt välfärdssamhälle. Kärnkraften är den största källan till fossilfri el och står för 40 procent av all elproduktion i avancerade ekonomier. Och när elproduktionen behöver två- eller tredubblas blir behovet av fossilfri baskraft än tydligare. 

Ekomodernisterna samlar människor som förenas i övertygelsen om att mänskligt välstånd kan förenas med livskraftiga ekosystem, friska hav och ett stabiliserat klimat. Vi välkomnar alla som delar synsättet att teknisk och ekonomisk utveckling är miljökämpens viktigaste verktyg att ansluta till en modern miljörörelse. 

Dessa områden står idag i fokus för vårt arbete:

1. Klimatet: Trots en bred förståelse för klimatfrågans allvar händer för lite. All användning av fossila bränslen måste upphöra. Ett klimatneutralt välfärdssamhälle kräver mycket energi, och stora delar av omställningen sker genom övergång till el eller vätgas som framställs av el. Pålitlig och tillräcklig tillgång på fossilfri el är avgörande för hela klimatomställningen. 

2. Förtätning: En stor del av människans miljöpåverkan beror på att vi tränger undan naturen och stör ekosystemen. Genom en aktiv förtätning, där mer byggs på höjden och markanvändningen blir mer effektiv minskar vi ­trycket på ekosystemen. 

3. Biologisk mångfald: Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen i livets historia. Det behövs reservat i viktiga områden på land och till havs, och lösningar som möjliggör samexistens genom nya metoder inom skogsbruk, jordbruk och fiske.

4. Jordbruket: Romansen med det ekologiska jordbruket måste ta slut. Jordbrukets påverkan på klimat och biologisk mångfald hanteras bäst med moderna metoder. Fler måste också få tillgång till handelsgödsel, inte minst i Afrika. 

5. Haven: Världens hav behandlas fortfarande som människan förr behandlade naturen generellt. Skräp och främmande ämnen sprids rutinmässigt. Fisket tillåts överutnyttja bestånden och använda destruktiva metoder som bottentrålning. Havsekosystemen måste visas samma respekt som vi visar ekosystemen på land.

6. Skogen: Den polariserade skogsdebatten ställer i alltför hög grad produktion mot miljö­värden. Fler värdefulla skogar måste skyddas, men skogsbruket spelar också en viktig roll i klimatarbetet. Med hjälp av ny kunskap, teknik och styrmedel kan vi öka skogens avkastning såväl som dess miljönytta.  

Svenska Ekomodernisterna är en ideell förening som utan skygglappar och bagage tar fasta på vetenskapen. Vi ser inte människan som problemet utan som lösningen. Miljö- och klimat­arbetet kommer att misslyckas om det hindrar människor från att leva goda liv.

Vår övertygelse är att framtiden bygger på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet där tekniken är en del av lösningen för att göra luften renare, ge effektivare energianvändning, skonsammare jordbruk och friskare djur och natur. Vi är väl medvetna om att politiska beslut och ekonomiska drivkrafter måste styras om för att åstadkomma förändring.

Därför samlar vi medlemmar med olika bakgrunder och politisk hemvist, för att bygga upp en ny miljörörelse som söker samarbete för att lösa vår tids stora utmaningar. 

För att basera miljöpolitiken på vetenskap och evidens. För att ta strid för att alla fossilfria kraftslag behövs om vi ska klara klimatet. För att värnandet av livskraftiga ekosystem kräver täta städer och ett högeffektivt jordbruk. 

Man kan ha olika uppfattningar om den ambitionen. Men den som polariserar debatten genom att sprida missuppfattningar om andras åsikter och avsikter bidrar inte till att lösa samhällsproblemen – tvärtom.