Hoppa till innehållet

Välfärd

Debatt: 33 förslag för att stoppa våldet och bryta utanförskap

”Vi kan inte tillåta att ett enda barn växer upp med drömmen om gangsterlivet som den mest lockande”, skriver miljöpartisterna Martin Marmgren och Rasmus Ling.

”Vi kan inte tillåta att ett enda barn växer upp med drömmen om gangsterlivet som den mest lockande”, skriver miljöpartisterna Martin Marmgren och Rasmus Ling.

Bild: MP/Press / Robin Bäckman/TT

Dagens ETC

Det grova våldet utgör en allt tydligare nationell kris. Och våldet i sig utgör den synliga toppen av ett isberg av enorma samhällsproblem med både utanförskap och systemhotande kriminalitet.

Därför måste lösningarna sikta brett och långsiktigt, skriver miljöpartisterna Martin Marmgren och Rasmus Ling.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det finns ingen enskild lösning, inget Alexanderhugg, för att vända utvecklingen och få stopp på våldet. Problemen och de bakomliggande faktorerna är mångfacetterade och långsiktiga. Det behöver lösningarna också vara. Samtidigt krävs åtgärder som i det akuta skedet trycker tillbaka det dödliga våldet. Det handlar både om effektivare lagföring av dem som begår och anstiftar brotten och att här och nu fånga upp de barn som är inne i eller på väg att dras in i grov brottslighet. Vi behöver:

• Kraftigt resursförstärka och kravställa den operativa förebyggande samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis (SSPF) så att barn i akut riskzon fångas upp och ges insatser som hindrar dem från att döda eller dödas.

• Fortsätta att stärka de brottsbekämpande myndigheterna genom omfattande resursförstärkningar. Speciellt behövs resurstillskott till polisens utredningsverksamhet.

• Fortsätta att utveckla de verktyg som polisen behöver för att förhindra och lagföra brott. Här kan nämnas preventiva tvångsmedel och utökad användning av informationsinhämtning mot kriminella miljöer. 

• Förbättra och utveckla tullens verktyg och befogenheter för att minska inflödet av vapen och narkotika i landet. Både vad gäller kontroller av trafik över broar och med färja och kontroll av gods.

• Se över en del processrättsliga regler och praxis för att med bibehållen rättssäkerhet öka lagföringsgraden för de grova brotten.

• Fortsätta att effektivisera kampen mot den kriminella ekonomin och göra det lättare att återbörda brottsvinster till samhället

• Genomföra omfattande satsningar mot välfärdsbrottslighet, både för att förebygga, försvåra och lagföra.

• Stärka och kravställa myndighetssamverkan mot brott. Riva sekretesshinder.

• Etablera en stark och resurssatt nationell avhopparverksamhet.

• Öka den brottsförebyggande och relationsskapande samhällsnärvaron i utsatta områden genom bland annat fler områdespoliser och fältassistenter som skapar trygghet, bygger förtroende samt stärker och samverkar nära med lokalsamhället. 

• Stärka och utveckla kommunernas operativa brottsförebyggande arbete i samverkan med polis, bostadsbolag, civilsamhälle med mera.

Dessa åtgärder kommer också att förbättra förutsättningarna för det mer långsiktigt förebyggande arbetet. På samma sätt behöver de åtgärder som ger effekt på sikt växlas upp här och nu, bland annat genom omfattande statliga satsningar och delfinansiering av de kommunala insatserna. Vi behöver:

• Kraftigt stärka och reformera socialtjänsten, både vad gäller verktyg, lagstiftning, utbildning och resurser.

• Reformera, utveckla, kvalitetssäkra och genomföra omfattande investeringar i vårdformer för unga, främst (men inte enbart) Statens Institutionsstyrelse (SiS).

• Satsa kraftigt och kompensatoriskt på skolan och förskolan och säkerställa att det finns resurser för att möta alla barn med särskilda behov eller riskfaktorer för insocialisering i kriminalitet. 

• Satsa stort på tidiga uppsökande och förebyggande insatser som hembesöksprogram, familjecentraler, inslussning i förskola med mera som ger barn med riskfaktorer en bra start på livet och etablerar ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar och samhällsinstitutioner. 

• Stärka vårdens arbete med barn med riskfaktorer, bland annat genom förstärkt barn och ungdomspsykiatri (Bup).

• Etablera starkare system för myndighetssamverkan med barnens bästa i centrum genom skolsocionomer, starka elevhälsoteam, SSPF, med mera.

• Stärka kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete och samverkan mellan kriminalvård och socialtjänst för inslussning och återetablering i samhället. Fler av dem som inte är farliga eller återfallsförbrytare behöver avtjäna sina straff utanför anstalt.

• Öka tryggheten i otrygga offentliga rum genom att etablera fler positiva mötesplatser där det finns trygga vuxna, exempelvis kultur- eller aktivitetshus, 

• Bygga om och underhålla otrygga platser så att de är ljusa, hela, rena och uppfattas som trygga.

• Flytta in samhällsfunktioner i utsatta områden, speciellt myndigheter som ger service åt allmänheten, exempelvis genom medborgarkontor. 

• Stärka arbetet mot relationsvåld och andra övergrepp som också ökar risken för att barn traumatiseras och växer upp till förövare. 

Till stor del handlar det också om att bygga ett samhälle som håller ihop, där alla barn växer upp med rätt förutsättningar att lyckas, där alla stadsdelar är trygga, alla skolor är bra alla känner sig inkluderade och delaktiga. Vi behöver:

• Satsa stort och kompensatoriskt på skolan och styra den mot jämlikhet och kvalitet i stället för vinstjakt och segregation. Alla skolor ska ges förutsättningar för kvalitativa och trygga undervisningsmiljöer där både lärande och hälsa frodas

• Sänka trösklarna till förskolan, bland annat genom att göra den avgiftsfri för låginkomsttagare, och få bort oseriösa privata förskolor som inte ger barnen den verksamhet de har rätt till.

• Ta bort avgifterna för fritidsverksamheten så att den blir tillgänglig för alla barn.

• Genomföra omfattande och långsiktiga satsningar på de delar av civilsamhället som har etablerade, kvalitativa och stabila verksamheter för barn och unga, exempelvis genom ”IOP:er”, ideella, offentliga partnerskap.

• Bryta segregationen genom att bygga ihop våra städer, skapa blandade boendemiljöer, och öppna alla delar av samhället för dem med bakgrund i andra länder.

• Säkerställa att vi har en stark och jämlik vård i alla delar av landet som ger rätt hjälp i rätt tid.

• Öka den kollektiva förmågan genom att bygga tillit till myndigheter och människor emellan, bland annat genom att skapa förutsättningar för människor att mötas och samarbeta i sitt lokalsamhälle.

• Förbättra tillgången till arbete genom riktade insatser för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.

• Synliggöra och motverka rasism och diskriminering.

• Stärka utlandsfödda kvinnors ställning genom exempelvis yrkesutbildningar i kombination med språkstudier.

• Tillgängliggöra positiva förebilder och framtidsdrömmar för alla barn.

Detta är en omfattande, men långt ifrån fullständig, lista över vad som behöver göras. Det krävs politisk handlingskraft och massiva investeringar i välfärden över lång tid. Men kostnaden för att inte agera är betydligt högre, och betalas inte bara i pengar utan även i liv och i ett krackelerat samhällskontrakt.

Vi kan inte tillåta att ett enda barn växer upp med drömmen om gangsterlivet som den mest lockande, eller att en enda mamma tvingas begrava sitt barn efter en skjutning eller sprängning.