Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Nu kraftsamlar vi för att lyfta Järva

Bild: Ali Lorestani/TT

Dagens ETC.

Det rödgröna styret i Stockholm initierar Fokus Järva, med målsättningen att Järva ska bli en integrerad del av staden. Det betyder åtgärder inom bland annat skolan, förskolan, bostadsbyggandet, tryggheten, arbetsmarknaden och fritiden.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Under allt för lång tid har Järva försummats. Politiker på både lokal och nationell nivå har inte gjort tillräckligt och låtit Järva hamna på efterkälken. Boende i Järva har sämre förutsättningar än boende i andra delar av Stockholm. År 2021 lämnade mer än var femte elev grundskolan med ofullständiga betyg, medelinkomsten är lägre än i övriga Stockholm, trångboddheten är större och hela 60 procent upplever sitt område som otryggt. Siffror politiker i en välfärdsstat aldrig får acceptera.

Vi är många folkvalda som vill se förändring i Järva och andra socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Men våra metoder för att nå dit ser väldigt olika ut. När den högerkonservativa regeringen och Sverigedemokraterna driver frågor om vandel och utvisning arbetar vi i Stockholms rödgröna styre för jämlikhet och samverkan. När regeringen och Sverigedemokraterna vill införa visitationszoner, som Polisförbundet befarar kan bli direkt kontraproduktivt, satsar vi på åtgärder för att bygga upp förtroendet för socialtjänsten, förebygga brotten och dess orsaker.

Som ett led i det arbetet påbörjar vi nu Fokus Järva, en kraftsamling för hela området med målsättningen att Järva ska bli en integrerad del av staden och dess medborgare ska få samma förutsättningar och möjligheter till ett bra liv som alla andra stockholmare.

Alla som växer upp i Järva ska ha samma förutsättningar som barn i andra delar av Stockholm.

Järva är ett område fyllt av goda krafter, ideellt engagemang och ambitiösa företagare. Fokus Järva ska genomföras för dem och med dem. Järva ska först och främst utvecklas för dem som bor i området. Detta kräver långsiktiga investeringar och handlingskraft. 

Det är ett arbete som ska genomsyra stadens verksamheter och innebär insatser för bland annat skolan, förskolan, bostadsbyggandet, tryggheten, arbetsmarknaden och fritiden. Satsningar som gäller för hela staden, men vissa av dem är mer aktuella här än på andra platser.

• För att höja skolresultaten inför vi successivt två lärare i varje klassrum och vi ska genomföra läsa-skriva-räkna-garantin. Vi stärker elevhälsan, utökar den socioekonomiska ersättningen och sätter in språksatsningar för förskolepersonal.

• Med högt tempo i bostadsbyggandet och med fokus på olika boendeformer och lägenheter med fler rum ska trångboddheten minska. Mer än 10 000 nya bostäder planeras i Järva, och allmännyttan ska öka takten i sitt byggande.

• Med kraftigt höjda ambitioner på det förebyggande arbetet ska tryggheten öka. Till exempel genom förstärkt samverkan mellan socialtjänst, förskola och skola och med fler fältassistenter som fångar upp unga i riskmiljöer.

• Förtroendet för socialtjänsten är låg i Järva, och desinformationskampanjer om socialtjänsten måste hindras. Vi ska bygga upp förtroendet. Socialtjänsten ska i högre grad möta människor i vardagen och inte bara när problem uppstår.

• Fler i Järva ska komma i jobb genom satsningar på det lokala näringslivet och insatser för de som står längst från arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om att vi återinför 90-dagarsgarantin för unga och att locka företag till etablering i Järva för fler arbetstillfällen.

För att hela staden ska kunna kraftsamla behöver någon hålla ihop det arbetet. Därför tillträder nu en utvecklingschef, Karin Ahlzén.

Vi hymlar inte med att det kommer vara svårt och att det kommer ta tid. Området tampas med stora utmaningar som inte går att lösa i en handvändning. Men vårt mål är klart och tydligt – alla som växer upp i Järva ska ha samma förutsättningar som barn i andra delar av Stockholm. Det kommer att kräva både mod och tålamod.