Klimat.

2019-08-22 14:00
Forskare har funnit att psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland människor som utsatts för högre nivåer av luftföreningar under uppväxten. Bild: Shutterstock
Forskare har funnit att psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland människor som utsatts för högre nivåer av luftföreningar under uppväxten.
Puffetikett
Dagens ETC

Ny forskning: Luftföroreningar kan kopplas till psykisk ohälsa

Höga nivåer av luftföroreningar under uppväxtåren kan kopplas till psykisk sjukdom, visar en ny studie.

”Även om orsakssambanden inte är bevisade, tyder studien på att en stor del psykisk ohälsa skulle kunna undvikas med förbättrad luftkvalitet”, säger Ioannis Bakolis, biostatistiker vid King’s College i London.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Ett stort antal studier under senare år har funnit kopplingar mellan en rad ohälsotillstånd, från astma och demens till olika cancerformer. Nu pekar en ny studie mot att människor som växer upp i områden med höga nivåer av luftföroreningar kan löpa ökad risk att drabbas av depression, bipolär sjukdom, schizofreni och olika typer av personlighetssyndrom.

Studien har genomförts av ett forskarteam från Danmark och USA och bygger bland annat på sjukförsäkringsdata för 151 miljoner amerikaner mellan åren 2003–2013, skriver The Guardian.

Då informationen jämfördes med medelnivåerna av luftföroreningar i aktuella områden fann forskarna att förekomsten av bipolär sjukdom var 27 procent högre i de sju områden med mest luftföroreningar jämfört med de sju områdena med bäst luftkvalité. Resultaten tydde också på en möjlig koppling mellan luftkvalité och depression.

Teamet tittade även på nivån av luftföroreningar som 1,4 miljoner danskar utsattes för under de första tio åren av sitt liv, perioden 1979–2002, och jämförde med förekomsten av de fyra diagnoserna.

Sedan faktorer som ålder, kön och socioekonomisk status beaktats fann forskarna att förekomsten av samtliga diagnoser var betydligt högre bland människor som utsatts för högre nivåer av luftföreningar under uppväxten. Diagnoserna schizofreni och olka former av personlighetssyndrom var 148 respektive 162 procent vanligare än i områden med den bästa luftkvalitéen.

Kan inge visst hopp

Forskarna ser flera möjliga förklaringar till hur förorenad luft skulle kunna öka risken för psykisk sjukdom. Bland annat har djurstudier visat möjliga samband mellan luftföroreningar och inflammation i kroppen och i hjärnan.

– Om kopplingarna till psykisk sjukdom kan bevisas, skulle det – något motsägelsefullt – kunna inge en del hopp. I motsats till genetiska predispositioner är miljön något vi kan förändra, säger Andrey Rzhetsky, professor vid universitetet i Chicago och en av författarna bakom studien.

Ioannis Bakolis, biostatistiker vid King’s College i London, säger till The Guardian att studien är ytterligare ett belägg för kopplingar mellan luftföroreningar och psykisk sjukdom.

– Även om orsakssambanden inte är bevisade, tyder studien på att en stor del psykisk ohälsa skulle kunna undvikas med förbättrad luftkvalitet, säger han.

Bland studiens begränsningar kan nämnas att analysen inte tar hänsyn till många kända faktorer som kan påverka den psykiska hälsan, som exempelvis förekomsten av psykisk ohälsa i familjen.

Studien

Studien ”Environmental pollution is associated with increased risk of psychiatric disorders in the US and Denmark” har publicerats i PLOS Biology.

Den visar bland annat att diagnosen bipolär sjukdom var 29 procent vanligare bland barn som växte upp i områden med starkt förorenad luft i Danmark åren 1979–2002. Schizofreni, depression och personlighetssyndrom var enligt studien 148, 51 och 162 procent vanligare jämfört med förekomsten i de områden med den bästa luftkvalitéen.

Flera nyare studier talar för en koppling mellan luftföroreningar och psykisk ohälsa, bland annat en brittisk studie publicerad i januari. Enligt den löper barn som växer upp i områden med starkt förorenad luft högre risk att drabbas av depression före 18 års ålder.