Inrikes.

2018-04-03 10:34

Så vill partierna lösa bostadsfrågan

Frågorna:

1. Bör staten ta större ansvar för att bygga nya lägenheter? 

2. Hur ska vi bygga nya hyresrätter som folk har råd med? 

3. Vilka är partiets viktigaste bostadspolitiska förslag?

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Socialdemokraterna

1. Kommunerna måste ta sitt ansvar för att bibehålla ett högt byggtempo. Vi måste även hitta sätt att bygga billigare, så fler kan efterfråga de nya bostäderna. Här måste också staten bidra genom att stödja kommunernas arbete i större utsträckning.

2. Investeringsstödet som regeringen infört syftar till byggande av små hyresrätter med rimliga hyror. I bedömningen av en hyresgästs ekonomi bör den samlade inkomsten, inklusive försörjningsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd räknas in.

3. Sverige behöver fler bostäder och en rättvisare bostadsmarknad. Vi ska därför fortsätta att bygga och vi ska bygga bostäder som fler har råd att bo i. Vi måste få bort trösklar som hindrar många grupper från att ha råd att ta sig in på bostadsmarknaden. Vi vill särskilt prioritera satsningar för att fler unga ska kunna få sin första bostad. Det kräver blocköverskridande uppgörelser och reformer, med fördelningspolitiskt fokus. Särskilt på skatteområdet, som är nära sammankopplat med bostadsfrågorna.

Miljöpartiet

1. Det är kommunerna och inte staten som har bostadsförsörjningsansvar. Staten kan dock genom en aktiv politik, till exempel finansiellt stöd till bostadsbyggande, förändringar i regler, uppdrag till statliga bolag och myndigheter samt dialog med kommunerna underlätta att nya lägenheter byggs.

2. De befintliga hyresrätterna har de lägsta hyrorna, därför behöver vi underlätta för rörlighet i det befintliga beståndet. När det gäller nya hyresrätter beslutade regeringen 2016 om ett bostadspolitiskt paket med bland annat ett investeringsstöd för små klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyresnivåer för att stimulera att hyresrätter som folk har råd med byggs.

3. Vår tids största utmaning är klimatutmaningen. Byggsektorn står i dag för ca en av fem av Sveriges totala klimatpåverkan, vi måste därför se till att byggsektorn kan ställa om och minska sitt negativa klimatavtryck. De som i dag står utanför bostadsmarknaden måste komma in på den. Vi behöver bygga fler hyresrätter med rimliga hyror och vi behöver stärka individens möjlighet att efterfråga de bostäder som finns.

Vänsterpartiet

1. Ja. Framför allt bör staten ta ett större ansvar för att bygga nya hyresrätter med rimliga hyror. Folk har inte råd att efterfråga de lägenheter som byggs på marknadens villkor. Vi behöver en statlig bostadspolitik som tar ansvar för att bygga de lägenheter som folk efterfrågar.

2. Genom att staten tar ett större ansvar för finansieringen. Dels behöver vi utöka investeringsstödet, dels behöver vi införa förmånliga lån till de byggföretag som bygger hyresrätter med rimliga hyror. Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen – det handlar om politisk vilja.

3. Ökad statlig finansiering av bostadsbyggande genom utökat investeringsstöd och förmånliga lån. Stärkta rättigheter för hyresgäster vid exempelvis renovering. Nej till marknadshyror. Rättvisa villkor mellan ägt och hyrt boende. Värna och stärk allmännyttan – nej till utförsäljningar och ombildningar.

Centerpartiet

 1. Staten ska inte bygga bostäder. Däremot behövs regelförenklingar som gör att byggbar mark frigörs och bättre förutsättningar för nya bostäder skapas. Det handlar exempelvis om en översyn av riksintressena och strandskyddsreglerna. Men också om bullerregler, en gräns för hur lång handläggningstiden för överklaganden får vara, och kreditgarantier som möjliggör byggande i hela landet.

2. Med regelförenklingar, snabbare handläggning och modern byggteknik kan byggkostnaderna hållas nere. Men det är också viktigt att öka rörligheten på bostadsmarknaden så att äldre hyresrätter blir tillgängliga.

3. En bred blocköverskridande överenskommelse där exempelvis skatterna på bostadsområdet ses över, där hyresmarknaden kan diskuteras och där frågan om hur vi kan underlätta inträdet på bostadsmarknaden för människor med små ekonomiska resurser tas upp.

Moderaterna

1. Det är viktigt att det byggs mycket. Självklart har staten ett ansvar att underlätta detta, bland annat genom att minska regelkrånglet så att det blir lättare för kommunerna att ta fram byggklar mark och för byggaktörer att bygga. Nuvarande regering har istället fokuserat på en dyr och ineffektiv byggsubvention.

2. Åtgärder bör vidtas som kan minska produktionskostnaden, exempelvis genom att korta planprocessen och minska antalet överklaganden. Vi vill göra det möjligt att bygga t.ex. studentbostäder av enklare men god standard. Men att enbart fokusera på nyproduktion är missriktat. Även bostadsbidrag, bosparsystem, bolånefinansiering och andrahandsuthyrning bör ses över.

3. Bostadspolitiken måste sluta fila på marginalen och istället reformeras i grunden. Fler bostäder behövs, men också skatte- och finansieringsreformer, kortare planprocess samt snabbare och billigare produktion. Dessutom behöver rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet öka och vägen in till det ägda boendet måste bli enklare.

Sverigedemokraterna

1. Staten ska möjliggöra förutsättningarna för att byggandet ökar och effektiviseras. Här behövs många åtgärder. Exempelvis ett regionalt bostadsplaneringsstöd för pendlingskommuner till storstadsregioner att planera och genomföra för ett ökat bostadsbyggande.

2. Underlätta för mindre byggbolag så att fler företag kan konkurrera på byggmarknaden. Stärk byggkrediten, öka standardiseringen inom bostadsbyggandet och underlätta för byggbolag att medverka i upphandlingar, på så vis kan vi minska byggkostnaden och därmed hyreskostnaden.

3. Avskaffa anvisningslagen som tvingar kommuner att ordna och prioritera bostäder till nyanlända invandrare och slopa lagen om egenbosättning (EBO-lagen) för asylsökande. Slopa tak och tidsgräns för användande av uppskovsbeloppet. Ge möjligheter till startlån för unga och fördelaktigt bostadssparande. 

Feministiskt initiativ

1. Ja, staten måste ta ansvar där andra inte gör det. Staten behöver stimulera bostadsbyggande, inte minst av hyresrätter med bra standard till rimliga priser och i glesbygd där det i dagsläget är nära nog omöjligt att få lån för att bygga.

2. Utökat investeringsstöd för byggande av ändamålsenliga och billiga hyresrätter. Kommunerna behöver ställa tydligare krav på byggbolag på att bostäderna ska motsvara invånarnas och samhällets behov. Allmännyttans roll som prispressare behöver återetableras och vi vill stötta ideella, respektive kollektiva sammanslutningar, alternativt gemenskapsföretag att bygga hus/hyreshus som sedan kan hyras ut eller köpas till modesta priser.

3. Satsning på byggande av billiga hyresrätter för unga, äldre och socioekonomiskt utsatta, satsning på ”Bostad först” vid hemlöshet, stopp för vräkningar av barnfamiljer. Slopat ränteavdrag och återinförd reformerad fastighetsskatt. Kommunala bostadsförmedlingar ska återinföras i alla kommuner och kösystemen reformeras så att behovet av bostad i större utsträckning styr samt att kraven på inkomst för att få en bostad sänks.

Kristdemokraterna

Har inte svarat på enkäten, men partiet vill se fler aktörer på marknaden som pressar priserna och stärka det regionala inflytandet över bostadsplaneringen. De vill förenkla regelkrånglet och minska möjligheten att överklaga, samt se över bullerkraven. De vill stimulera andrahandsuthyrning och vill införa ett CSN-liknande lån till unga för att underlätta det första bostadsköpet. De vill också höja bostadsbidraget ska höjas ytterligare för barnfamiljer med svag ekonomi. Partiet är för en fri hyressättning i nyproducerade hyreshus och har öppnat för utfasning av ränteavdragen. 

(Källor kristdemokraterna.se, SvD, Di, SVT).

Liberalerna

1. Nej. Det är inte staten som ska bygga lägenheter, däremot ska staten underlätta genom enklare plan- och byggregler.

2. Förenkla byggreglerna, pressa priserna genom typgodkända bostäder och vässa konkurrensen genom att släppa in fler utländska aktörer.

3. Friare regler och snabbare processer som betyder allra mest för nyanlända och ungdomar som i dag hamnar utanför bostadsmarknaden. Tillåt fri hyressättning i nybyggda hyreshus. Läget ska påverka hyran mer än i dag. Slopa byggsubventionerna.