Enkät.

2018-08-03 09:30
Puffetikett
Dagens ETC

Så tycker partierna om skogspolitiken

De svenska skogarna brukas i allmänhet på ett sätt som gynnar bränder. Vad anser partierna?

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Fråga: Anser ni att vi behöver se över ­skogspolitiken för att förändra skogarna så att de inte brinner lika bra under varma och torra år?

SD: ”Nej”

Nej. Vi kan konstatera att detta extremt torra år så härjar en av de värsta skogsbränderna (ca 25 000 ha) i modern tid i Sverige. Tack vare att vi har skogsägare som brukar och sköter skogen så brinner det ändå förhållandevis lite jämfört med förr i tiden.

Vi anser snarare att vi behöver förstärka upp vår brandkårskapacitet för att klara extrema lägen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


L: ”Kan bli aktuellt”

Det är för tidigt att dra säkra slutsatser utifrån det som hänt, men en viktig del är naturligtvis att se på förebyggande åtgärder för framtiden. Inte minst med tanke på att vi med största sannolikhet måste anpassa oss till mer extrema vädertyper på grund av klimatförändringar – då kan förändring i själva brukandet vara en del. Det behövs generellt mer forskning kring både produktions- och avverkningsmetoder.

M: ”Det skulle inte hjälpa”

Årets torka är extrem och då kan varken skogstyp eller skötsel hindra bränder. Därför är det än viktigare att stärka Sveriges civila beredskap och krishanteringsförmåga för att minska skadorna om det börjar brinna. Moderaterna har, tillsammans med Alliansen, presenterat tio reformer i detta syfte. Bland annat vill vi öka det statliga stödet för skogsbrandsbevakning.

MP: ”Vi måste uppfylla internationella åtaganden”

Miljöpartiet vill se brukningsmetoder som skapar skogar med olikåldriga träd, lövinslag och kvarlämnad död ved. Hyggesfria skogsbruksmetoder bör främjas då de har fördelar för biologisk mångfald, friluftslivet och för rennäringen.

Skogspolitiken måste leda till måluppfyllelse för våra 16 nationella miljökvalitetsmål och våra tio friluftslivsmål samt leda till uppfyllelse av våra folkrättsligt bindande internationella åtaganden, som till exempel FN:s konvention om biologisk mångfald.

FI: ”Kalhyggesfritt är bättre”

En höjning av lägsta ålder för slutavverkning är ett sätt att återskapa en ökning av den naturliga resiliensen, det vill säga den inneboende motståndskraften i skogen gentemot bland annat skogsbränder men även gentemot klimatförändring. Reservatsbildning av värdefulla skogs -och naturmarker borde inte bara ske i de områden som är avlägsna utan också mitt ibland människor och i alla delar av landet.

Ett kalhyggesfritt skogsbruk är att föredra gentemot kalavverkningar som leder till monokulturer.

V: ”Ja”

Ja, Vänsterpartiet vill se en översyn av skogslagstiftningen i syfte att stimulera ökad mångfald i skogen och för ökad motståndskraft mot extremväder som bränder och stormar. Alternativa skogsbruksmetoder ska stimuleras, som hyggesfritt skogsbruk. Vi vill införa nya ägardirektiv till statliga Sveaskog för att främja hållbarare skogsbruk.

S: ”Nej”

”Vårt svar på frågan är nej. Däremot kan det finnas en ­poäng med att bredda kunskapen hos sektorn om hur skogsbränder startar och förlöper. Likaså är det viktigt med ett relevant försäkringsskydd för marker och skog.”

C: ”Nej”

Nej, vi anser inte att det behövs förändringar. Det är dock viktigt att skogsbruket tar sitt ansvar och omdöme och inte använder skogsmaskiner i terrängen när det råder stor brandfara.

KD: ”Vi kan inte”

Sverige ska bedriva ett uthålligt skogsbruk och av flera skäl behövs det en tydlig nationell strategi. Även om svensk skog brinner lätt så kan vi inte ändra på förhållandena som finns i vårt land. Det som behövs nu är ett effektivt brandförsvar och en fungerande samordning av statens resurser.

En del av partiernas svar har kortats och redigerats något.