Inrikes.

2021-02-23 07:00
Bild: Jonas Ekströmer/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Nya vägbygget drabbar fattiga mest

Tvärförbindelse Södertörn ska stå färdig tidigast 2033. Men redan nu vet Trafikverket att halterna av farliga partiklar i luften längs vägen kommer att överskrida miljö­målen för 2020.

Högst blir de i barntäta Fittja och Masmo, där nivåerna redan i dag överskrider tillåtna värden.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Trafikverket planerar tre tunnlar längs vägsträckan, varav en under ett naturreservat i Masmo, söder om Stockholm. Just vid tunnelmynningar är luftkvaliteten sämst.

Projektet innebär förbättringar i och med att problemen med köer, tomgångskörning och olyckor kommer att minska när trafiken flyter bättre och kollektivtrafiken på sträckan byggs ut, menar projektchefen Anders Selström på Trafikverket. Men:

– Man kan aldrig säga att en väg är miljövänlig. Det är problematiskt med vägbyggen, generellt sett. Det gäller att hitta en nivå där det blir så acceptabelt som möjligt.

Miljökonsekvensbeskrivningen för Tvärförbindelsen visar att halterna av farliga partiklar kommer att överskrida nivån för miljömålen för 2020 längs stora delar av sträckan. Mest utsatta blir de boende i barntäta Fittja och Masmo. De är redan utsatta för luftföroreningar och buller från E4/E20 och kommer att hamna precis vid tunnelmynningen till Tvärförbindelsen, där partikel­halterna beräknas bli vara högst.

Värst under vinterhalvåret

De farliga partiklarna PM10 består till största delen av material som slitits loss från vägbanan av dubbdäck och är därför högst under perioden 1 oktober till 15 april. Flest partiklar virvlar runt i luften när det är torrt väglag. På E4/E20 vid Fittja och Masmo överskrids redan i dag den tillåtna mängden PM10 i en zon 50 meter från vägmitten, vilket sträcker sig till grönytor, vegetation, cykelvägar och parkeringsytor. Miljömålet som årsmedel­värde når omkring 200 meter från vägmitt. Där finns gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, verksamhetsområden, industri och handelsverksamhet.

Marcus Finbom är trafik­planerare och forskare vid Tallinns universitet, men även konstnär som gjort ett verk om vilka som drabbas av luftföroreningar från Förbifart Stockholm, den väg som ska förbinda E4/E20 med E18 och avlasta Essingeleden från trafik. Den byggs till största delen i tunnel i resursstarka områden på Mälaröarna och i ytläge i resurssvagare områden som områdena kring Skärholmen och Järvafältet.

– Det är talande att, precis som vid planeringen av Förbifart Stockholm, är det de med begränsade socioekonomiska förutsättningar som drabbas allra värst av buller och luft­föroreningar. Trafikverket ­behöver utveckla sina analys­verktyg för att synliggöra de sociala konsekvenserna i sina stora infrastrukturprojekt, säger han.

Hälsofarligt

Enligt miljökonsekvens­beskrivningen kommer ­projektet ha måttliga till stora negativa konsekvenser för människors hälsa. Av alla luftföroreningar i stadsluft har partiklarna starkast koppling till negativa hälsoeffekter, enligt Naturvårdsverket. Partiklarna påverkar både lungorna och andra organ. Långtids­exponering för låga halter orsakar hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer. Partiklar har särskilt stora negativa effekter på barns hälsa. De orsakar bland annat astma och försämrad lungutveckling hos barn, enligt Naturvårdsverket. Dessa sjukdomar är redan vanligare i de områden som kommer att drabbas hårdast av utsläpp från den nya tvärförbindelsen än i rikare områden, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Med tanke på pågående pandemi så blir det dels problematiskt med ett projekt som försämrar folkhälsan, men det har också blivit tydligt hur snabbt människors resvanor kunnat ändras. Att istället satsa 10–15 miljarder på att ge människor andra resealternativ än bilen är ett fullt rimligt alternativ, säger Marcus Finbom.

Alldeles intill vägen planeras en gång- och cykelväg. Trafikverket planerar en forskningsstudie för att se om bullerplank har någon effekt på hur partiklarna sprids utanför vägen. I Stockholms innerstad används tekniker för att binda dammet med vätska för att minska spridningen av partiklar, men det bedöms inte som en lösning i Masmo eftersom det kan leda till halka. Istället ska mätare för partiklar sättas upp och hastighetsbegränsningen styras utifrån partikelnivåerna.

Mer respons från rika

Trafikverket har på olika sätt informerat boende längs sträckan om planerna. Främst har man fått respons från de centrala delarna av Huddinge, som är de mest resursstarka och där människor i större utsträckning äger bil.

Genom uppsökande ­dialoger i resurssvagare områden har man försökt öka delaktigheten men ändå nått färre, uppger myndigheten. Allra sämst har man lyckats sprida information och få in synpunkter från Masmo och Fittja, där de boende blir mest utsatta och andelen bilägare är som lägst.

Enkät: Känner du till att det ska byggas en väg här? Vad tycker du om det?

Marianne Casellas

81 år, pensionär

Bild: David Johansson

– Jag har mest läst om bygget i lokaltidningen. Från början visste man inte så mycket. Men när jag hörde att det skulle gå igenom en tunnel så slutade man oroa sig. Det är ju klart att man inte vill ha något som skadar så som avgaser. Men jag tror inte att man kommer att höra så mycket buller så jag är inte så orolig för just det.

Eva Schött

56 år, personlig assistent

Bild: David Johansson

– Någon gång har jag hört talas om det. De tog upp det på ett hyres­gästföreningsmöte att det skulle bli en tvärväg. Det är synd. Vi har oväsen från Glömstavägen och E4:an redan och jag tror det bara kommer bli mer buller. Jag tror att man kommer att bli mer störd. Man kommer höra det där bullret hela tiden.

Jan Frejd

59 år, lagerarbetare

Bild: David Johansson

– Det skapar ju lite mer avgaser. Jag vet inte om trafiken skulle öka med det nya bygget då vi redan har E4:an. Jag har bott här sedan 1974 och jag tycker det är bra här och hoppas det blir bättre. Glömstavägen är väldigt hårt trafikerad just nu och med den nya vägen kanske det förändras. är inte så orolig för just det.

Daniel Milos

32 år, serviceyrke

Bild: David Johansson

– På ett sätt är det bra för framkomligheten. Det blir allt svårare att ta sig fram hela tiden. Men det finns en andra sida, det här med buller och avgaser men allt har ju sina för- och nackdelar. Vi har ju E4:an men det går ju inte så nära inpå lägenheterna. Jag tror att det blir värre för dem som bor i Vårby gård. Jag tror att det är de som kommer få höra ännu mer.

Mohammed Labidi

26, försäljare

Bild: David Johansson

– Jag tycker det är en bra idé att vägen ska utökas. Den är väl trafikerad som den är nu så jag tror det kommer vara värt det. Så det här bygget är inget som oroar mig och buller är inget som stör mig heller iallafall. Det är en viktig väg. Många använder den för att komma till och från jobbet.

Det här är väg 259 Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn innebär en breddning till motortrafikled av nuvarande länsväg 259 mellan E4/E20 vid Fittja i Botkyrka kommun och riksväg 73, Nynäsvägen, i Haninge kommun.

Längs vägen ligger bland annat Huddingestadsdelen Flemingsberg med stora arbetsplatser som Södertörns högskola, Karolinska universitetssjuk­huset i Huddinge samt pendlingsnavet Stockholm Syd.

Trafikverket har arbetat med vägplanen sedan 2014. Om planen godkänns är bygget tänkt att påbörjas 2023 och pågå i minst tio år.

Syftena med tvärförbindelsen är att underlätta pendling inom södra Stockholm och att skapa förutsättningar för fler bostäder och arbetsplatser i området.

Idag är sista dagen att komma med synpunkter på planerna.