Inrikes.

2018-12-18 13:33
  • Kritiken mot Tvärförbindelse Södertörn har varit massiv. Trots det går Trafikverket, på uppdrag av regeringen, vidare med planerna på motorvägsbygget.  Foto  Trafikverket
    Kritiken mot Tvärförbindelse Södertörn har varit massiv. Trots det går Trafikverket, på uppdrag av regeringen, vidare med planerna på motorvägsbygget.
  • Tvärförbindelse Södertörn kommer att gå mellan E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge kommun. Tillsammans med  Förbifart Stockholm och Norrortsleden blir sträckan en yttre tvärled från Haninge till Täby.  Foto: Jonas Ekströmer/TT
    Tvärförbindelse Södertörn kommer att gå mellan E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge kommun. Tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden blir sträckan en yttre tvärled från Haninge till Täby.
Puffetikett
Dagens ETC

Kritik mot planerat motorvägsbygge

En osäker cykelbana, ökad biltrafik, påverkan på naturskyddade områden och exploatering av mark. Kritiken mot Tvärförbindelse Södertörn har kommit från flera håll. Men trots att bygget länge varit i blåsväder går Trafikverket, på uppdrag av regeringen, vidare med planerna på den nya motortrafikleden söder om Stockholm.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det har länge funnits planer på Tvärförbindelse Södertörn, den motortrafikled som ska gå mellan Kungens kurva och Haninge söder om Stockholm. Det som tidigare hette Södertörnsleden började byggas, avbröts och planerades igen för att sedan stoppas ännu en gång efter en överklagan från Naturskyddsföreningen. Nu har planerna sedan några år återaktualiserats och bollas för tillfället mellan Trafikverket och berörda myndigheter, kommuner och föreningar.

– I projektet jobbar vi på uppdrag av en nationell plan. Prioriteringen av projekten är regeringens beslut. Men det kommer av en samhällsekonomisk beräkning av att trafiken kommer att öka för att regionen växer. Sen flyttas en hamn från centrala Stockholm till Nynäshamn, vilket ökar godstrafiken där, säger Ida Fagerström, som är tillförordnad projektchef på Tvärförbindelse Södertörn.

Massiv kritik

Men kritiken som riktats mot motorvägsbygget har varit massiv. I början av förra året skrev Naturvårdsverket att projektet i alltför hög grad gav bilen konkurrensfördel i jämförelse med kollektivtrafik och gång- och cykeltrafikanter, samt att ”det går stick i stäv med såväl nationella som regionala mål för hållbar utveckling av transportsystemet”. Sedan dess har planerna reviderats och i januari nästa år väntas ett nytt ställningstagande från myndigheten. Men även Naturskyddsföreningen har gått ut och starkt motsatt sig projektet, framförallt på grund av de många, närliggande naturreservaten i området, och att stora områden kommer att påverkas.

– Huddinge kommun kommer inte att uppnå klimatmålen om den här vägen byggs. Den tunnel som planeras byggas vid Flemingsbergsskogen kommer också att påverka vattnet och naturen. Det är ett ovanligt område sen 1000 år tillbaka och med ökad koldioxidhalt och bilar riskerar man att förstöra det, säger Birgitta Andersson, ordförande för Naturskyddsföreningen Huddinge.

Biltrafiken måste minska

Birgitta Andersson framhåller att Trafikverket har konstaterat att personbilstrafiken måste minska för att klimatmålen ska kunna slås och att myndigheten slagit fast att förutsättningarna för att göra just det är bäst i storstadsområdena. Ändå satsar det på att bygga en fyrfilig motorväg. Tvärförbindelse Södertörn beräknas dessutom bara att vara samhällsekonomiskt lönsam om personbilstrafiken ökar, och den som drar mest fördel av vägen är enligt Trafikverkets egna beräkningar en medelålders, egenföretagande man.

– Ja, men vi gör det bättre för alla. För kollektivtrafiken med tre nya stombusslinjer och snabb anslutning till ett nytt resecentrum. Detta är dessutom det första stora projektet där gång- och cykelbana varit inräknat från början, säger Ida Fagerström på Trafikverket.

Bristande säkerhet

Cykelbanan som planeras längs med vägen har också varit under hård kritik, mestadels på grund av bristande säkerhet och flera farliga korsningar, men också för att cyklisterna måste ta långa omvägar. Men intressena har varit splittrade. Länsstyrelsen protesterade mot att dra cykelvägen genom Flemingsbergsskogen, trots att det för cyklisterna innebär en längre omväg. I månadsskiftet november-december låg projektet ute för samråd och synpunkter från allmänheten.

– Det har blivit en del missförstånd. Cykelbanan är inte färdigprojekterad, det har vi aldrig påstått heller, och den slutliga utformningen kommer först i slutet av nästa år. Vissa korsningspunkter på cykelbanan blev lite olyckliga men de har vi åtgärdat. Men det är så här processen går till, säger Ida Fagerström.

Regeringen bär ansvaret

Att en fyrfilig motorväg kommer att påverka landskapet och miljön till det sämre råder det ingen tvekan om, och det är svårt att göra någonting åt, berättar Ida Fagerström. Det är i slutändan regeringen som bär ansvaret för Tvärförbindelse Södertörn.

– Det går inte att bygga en väg utan att ta mark i anspråk. Men i processen med vägplanen måste vi motivera alla markanspråk, vi får bara använda det vi minimalt behöver. Vi arbetar jättemycket med anpassning till landskapet, säger hon.

Och det är just markanspråket som är det större problemet, anser Birgitta Andersson på Naturskyddsföreningen Huddinge. Hon skulle hellre se att man satsar på alternativa färdmedel, såsom kollektivtrafik och bilpooler, eftersom projektet enligt henne bara är en kortsiktig lösning.

– Ju fler vägar desto fler bilar. Vad gör vi när det ökar ytterligare? När ska vi sluta bygga vägar? Det kommer inte att sluta med Tvärförbindelsen. Det är mycket fokus på mindre miljöfarliga bilar men problemet med att man exploaterar mark kvarstår. Om man går till botten med det så handlar det om att vi behöver minska både biltrafiken och konsumtionen, säger hon.

Tvärförbindelse Södertörn

Cirka 20 km lång.

Tre tunnlar.

Åtta trafikplatser.

2+2 körfält.

80/100 km/tim.

Byggstart 2021–2023.

Vägen tar cirka 8 år att bygga.

Kommer att bindas ihop med Förbifart Stockholm.

Längs vägen ligger 8 naturreservat, ett Natura 2000-område.

Flera sträckor på leden undersöks nu utifrån påverkan av bullernivåer, olycksrisker vid transporter av farligt gods och påverkan på passager längs vägen av vilt, uttrar, reakreationsbesökare och jordbrukstransporter.