Hoppa till innehållet

INFO OM ETC

Så gick det för ETC-företagen 2020

ETC-företagen.

Det är dags att ekonomiskt sammanfatta ETC-företagen 2020, det där året vi för alltid kommer minnas som virusåret. Men för ETC blev det ett år då verksamheten växte trots pandemin.

En del bolag klarade virusåret tack vare offentligt stöd. Det gäller bolag som enkelt uttryckt lever på att träffa folk på möten, aktiviteter, utbildning och turnéer. Våra tidningar fick del i det coronastöd som riktades mot medier, vårt bokförlag fick kulturens coronastöd och vår solpark fick stöd på grund av minskade uppdrag och inställda seminarier.

Det här gjorde att virusåret inte blev ett krisår ekonomiskt. Svårast har solparken haft som tvingats vara stängd större delen av säsongen. ETC:s medier har istället ökat digitalt vad gäller tidningarna och med ljudböcker för förlaget. Här är en kort genomgång av de viktigaste bolagen, boksluten är klara men inte färdigreviderade, så det tar några veckor till innan allt finns på Bolagsverket för alla att granska. Alla siffror gäller år 2020.

Mediaföretagen

Stiftelsen ETC äger ETC Media AB som är det moderbolag som styr bolagen som ger ut våra tidningar. Dagens ETC AB är störst och hade intäkter på 54 miljoner kronor där läsare står för 30 miljoner, presstöd för 18 och coronastöd för 6. Det här är mindre än året innan men då ingick en större flytt av interna tillgångar. Räknar vi bara verksamheten så växer Dagens ETC AB 2020.

Utgifterna har också sänkts och det beror framför allt på att allt fler läser tidningen digitalt.

Våra kostnader är främst personal, totalt betalar vi lön och skatt på 19 miljoner, medan tryck och andra ”råvaror” kostar 17 miljoner. Sedan har vi hyror, marknadsföring, IT och all administration som kostar 12 miljoner. Totalt blev det ett överskott på drygt 5 miljoner, men sedan ska bolaget göra en avskrivning på 4,4 miljoner för de investeringar vi hade under tio år för att bygga tidningen och systemen. Det här kommer fortsätta i fem år till men sedan är Dagens ETC:s startkostnader helt betalda.

Varje år betalar vi tillbaka läsarlån på cirka 3,5 miljoner och en ränta på läsarlån på cirka 120 000 kronor. Om tre år är de helt återbetalda så Dagens ETC går mot en allt mer stabil utveckling.

Hösten 2020 startade vi därför en insamling direkt till journalistiken vilket gjort att upplagan kunnat öka rejält genom journalistiska avslöjanden och spridning av dem. Idag (maj 2021) har upplagan ökat med drygt 30 procent sendan förra året vilket är en bra plattform för att kunna nå de 20 000 prenumeranter som gör tidningen oberoende av presstöd.

Systertidningen ETC Nyhetsmagasin är en veckotidning och därmed betydligt mindre sett till ekonomi. Det drivs i bolaget ETC Konsultation AB. Även den har dock ett överskott på drygt 1,2 miljoner som används till avskrivning av investeringar sedan 2007. Bolaget har bara två anställda, resten är frilans, likviditeten är god och bolaget har inga skulder. Upplagan är drygt 6 000 prenumeranter och 3 000 digitala via olika system typ Readly.

Läsare står för hälften av intäkterna, resten är presstöd och coronastöd 2020.

Vår ekotidning Kloka Hem är inget separat bolag, den produceras av Dagens ETC AB och har en positiv ekonomi utan statliga eller andra stöd. Tidningen har 15 000 stadiga prenumeranter varav 10 000 är digitala. Tidningen säljer också några tusen exemplar i lösnummer via varuhus och kiosker.

Bokförlaget Leopard har bokslut från juli till juni så det blir inte klart än på några månader. Men hittills har bolaget klarat att betala gamla skulder på nära en halv miljon och har ändå ett överskott på 700 000 kronor. Bolagets största titel förra året var Edward Snowdens ”I allmänhetens tjänst” och ”Stefan Sundströms lilla svarta – om bokashi, biokol och bakterier”. Leopard har gjort en stor satsning på ljudböcker, både av gamla liksom helt nya titlar och den verksamheten har vuxit till att bli den största intäktskällan totalt.

Energiföretagen

Under moderbolaget ETC Energi ryms ETC:s alla aktiviteter runt solel, ny energi, odling och klimatarbetet.

Det största bolaget är ETC Elproduktion som bygger solcellsparker och andra solinstallationer. Bolaget jobbar långsiktigt med att bygga anläggningar som när de är klara överförs till andra ETC-bolag som sedan äger dem. 2020 blev Solskolan färdig och togs över av fastighetsbolaget ETC Bygg. Och flera stora solcellsanläggningar flyttas snart över till ETC Sol som finansierat de byggena.

Övrig verksamhet är naturligtvis elproduktion, bolaget gör el och säljer vidare, samt Solparken som är en besökspark med mycket odling, experiment och utbildning.

Intäkterna var 26 miljoner varav en av de största var bygget av Seko Sjöfolks egen solcellsanläggning. Bolaget fick gåvor i form av klimatkompensation och liknande från enskilda på drygt 2 miljoner. Övrigt är intäkter från byggen av anläggningar.

Kostnaderna var totalt 18 miljoner, varav personal 6 miljoner, sedan har bolaget avskrivningar på nära 5 miljoner på investeringarna och betalar ränta på 3 miljoner på de lån man har för byggena.

2020 satte vi upp 1 000 kW i parken, verk- samheterna totalt investerade 7 miljoner i nya solceller, läsarna bidrog med 2 miljoner och klimatkompensationsprojekt från företag och enskilda med 600 000 kronor. 2021 räknar vi med att installera 1 500 kW.

Vår biokolsanläggning har producerat cirka 100 000 liter biokol medan vår fermenterade näring totalt producerat 23 000 liter. Produktionen ska tredubblas 2021.

Våra nya solceller har sparat 500 ton koldioxid, biokolen lagrar 300 ton och näring minskar utsläpp från konstgödsel med cirka 230 ton. Bolagets egna elbilar har under året färdats cirka 7 000 mil vilket minskat utsläpp med 10 ton jämfört med dieseldrift.

ETC El är det bolag som får in mest pengar från de som köper vår solel och de pengarna går direkt till fler solceller. Bolaget hade 2020 över 7 500 elkunder och varje månad avsätts då 140 000 kronor till nya anläggningar. ETC el omsätter drygt 18 miljoner, har inga skulder och god likviditet. Kostnaderna är inköp av el. Bolaget är på många sätt motorn för utvecklingen av ETC:s klimatsatsningar.

ETC Mobil är ett mindre bolag som också går bra. Varje år kan det bolaget stödja solceller med nära en halv miljon. Bolaget har 1 250 mobilkunder.

Men det är ETC Sol, bolaget där våra läsare sparar (i form av B-aktier) för uppsättning av fler solceller som gör de riktigt stora investeringarna varje år. 2020 var det totala sparkapitalet 121 miljoner och pågående arbeten med parker och andra installationer var då 114 miljoner. Det här är långsiktiga investeringar som när de är klara överförs till ETC Sol från byggaren (som oftast är ETC Elproduktion). ETC Sols kapital växer med cirka 10 miljoner varje år vilket är motorn bakom de nya satsningarna på riktigt stora solcellsparker 2021.

Ett mindre bolag som mot slutet av året utvecklades rejält var ETC Näring. Genom avtal med stora återförsäljare kan bolaget sprida många ton av klimatklok näring och biokol över hela landet. Men den ekonomin syns först 2021, fram till nu har bolaget fungerat som en ”start up” som nu blivit producent på riktigt. Bolaget omsatte 2020 drygt 770 000 kronor. 2021 handlar det om flera miljoner kronor.

Bolaget Egen El hade ett lugnt år då coronan gjort att föredrag och utbildning runt solcellsinstallationer varit få.

Administration och ekonomi

ETC Utveckling är det bolag som alla ETC-bolag använder för administration, ekonomi, och IT-projekt. Bolagets intäkter kommer alltså från de andra ETC-bolagen i första hand och bolagets kostnader betalas därmed av övrig verk- samhet. Bolaget går runt men ska mer ses som ett servicebolag åt de andra. Omsättningen är 12 miljoner och bolaget hade 14 anställda 2020. En allt viktigare och växande del är ETC:s IT-avdelning som snart kommer presentera sig mera för våra läsare. Idag är vi sex anställda inom den verksamheten. ETC Utveckling är ett bolag som administrerar och stöder utvecklingen av nya verksamheter och bolaget måste växa med fler administratörer och ekonomer framöver.

Under ETC Utveckling finns flera små bolag, som vår kundtjänst, ett vilande telemarketing-bolag och ETC Kommunikation som förut var ett stort bolag inom samhällskommunikation (med uppdrag från Statens maritima och transporthistoriska museer, Folkhälsomyndigheten med flera), men som vi beslutat minska på för att istället satsa på ETC-sfärens behov.

Ett annat servicebolag är Klimatsmarta Varuhuset AB som finns till för att sälja och sprida de olika produkter ETC-företagen tar fram. Vi använder också bolaget för att bygga samarbeten med andra som liksom vi satsar på klimatfrågan när det gäller tjänster och produkter.

Byggbolagen

ETC Bygg är ingen koncern utan två separata bolag som växer snabbt. Dels ETC Bygg AB, som är fastighetsägare av de hyreshus vi bygger. Bolaget har hittills finansierats helt av läsare som sparat i B-aktier och nu i juni är det inflyttning i de första husen i Västerås. Det betyder att 2020 är bolaget fortfarande utan intäkter då allt är investeringar för byggen som blir klara 2021 och därefter. Bolaget bestod alltså framför allt av något som kallas ”pågående arbeten”. Men husen står ju på plats och är idag värda cirka 100 miljoner tillsammans på marknaden. (Även om de inte ska säljas är värdet bra att känna till.)

ETC Torp AB är vårt nya bolag som 2021 börjar leverera vårt klimatsmarta hus till kunder. Vårt visningshus är klart att besöka i ETC Solpark i Katrineholm och de första ordrarna är klara så byggarbete startar runt landet från och med i sommar.

Nästan 100 anställda

Slutligen finns Varumärkesutveckling AB som är ett bolag vars enda uppgift är att skydda varumärket ETC och driva de återkommande juridiska processerna som uppstår. ETC är ett europeiskt varumärke och bolaget är tänkt som en reserv med resurser att hjälpa de andra med juridiska tvister som kan uppstå. Bolaget har inga anställda utan jobbar direkt med advokatfirman DLA Piper som vi jobbat med i snart 30 år nu.

Totalt hade ETC-företagen 96 fast anställda år 2020 och ytterligare runt 50 frilansande nära medarbetare. Den totala omsättningen är nästan 139 miljoner kronor.

Skatt och vinster

ETC-företagen kallar vi för ”icke vinstdrivande företag”. Det betyder att målet med verksamheten inte är vinst och utdelning till ägare i första hand utan vi mäter företagens utveckling utifrån den nytta de kan göra. I praktiken betyder det att när företagen är mogna och får positiva kassaflöden så återinvesteras det omgående i ny verksamhet vilket oftast betyder fler medarbetare.

Våra borgerliga kritiker har haft lite svårt att förstå det här. Bland annat försöker de ibland påstå att vi gör detta för att få låg bolagsskatt.

Det är precis tvärtom.

Om ett företag skapar vinst och höga utdelningar så betyder det att man betalar bolagsskatt och ägarna kapitalskatt. Den skattenivån är i praktiken runt 20 procent för mindre företag. (De stora bolagen betalar ännu mindre.)

Om man istället använder inkomster till fler anställda så skapar man inte bara mer jobb, man skapar också betydligt större skatteintäkter för kommun och stat.

Sociala avgifter och inkomstskatt är ju mycket högre än bolagsskatt och kapitalskatt.

Icke vinstdrivande företag kommer helt enkelt ge mer till den gemensamma ekonomin än de vinstmaximerande.

Så vi kommer fortsätta på det här sättet även kommande år.

Ägare har ingen utdelning idag förutom sparare som har en given avkastning på två procent.