Klimat.

2017-10-04 13:45
Ekogrisar utanför Malmö.
Ekogrisar utanför Malmö.

Få kommuner ställer krav på närproducerat

Bara en av Sveriges 20 största kommuner ställer krav på närodlat vid upphandlingar av livsmedel. ”Lagen står i vägen”, säger de andra.

Men enligt flera upphandlare går det alldeles utmärkt att ställa krav så att både ekologiskt och närproducerat får förtur.

 

Sveriges kommuner fortsätter att öka andelen upphandlade ekologiska livsmedel till sina verksamheter. 2016 var de ekologiska matinköpen uppe på 33 procent för hela Sverige, att jämföra med fem procent tio år tidigare.

Hur stor miljövinsten är av ekologisk produktion är föremål för ständig debatt. Svinn i livsmedelskedjan är till exempel en större miljöbov än de läckage av giftiga bekämpningsmedel som konventionellt jordbruk gör sig skyldigt till. Många tvivlar också på att ekologiskt jordbrukande med sin lägre avkastning i förlängningen kan nära en växande befolkning.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Minskad miljöpåverkan

Men faktum kvarstår. Ekologiska metoder har många fördelar, bland annat via frånvaron av gifter via minskade utsläpp av växthusgaser från produktionen av konstgödsel.

Ännu större nytta gör produktion som både är ekologisk och närodlad. Utöver de fördelar som kommer av det ekologiskt producerade minskar närodlat behovet av långa transporter, garanterar att produktionen följt svenska miljökrav, ger förutsättningar för förbättrade kretslopp samt gynnar den lokala näringen.

Ändå visar en kartläggning som Dagens ETC gjort att 19 av Sveriges 20 största kommuner drar sig för att ställa krav på närodlat när livsmedel upphandlas. Svaret är att LOU, Lagen om offentlig upphandling, hindrar dem från att sätta upp upphandlingsmål om närproducerat, eftersom geografi inte får användas som urvalskriterium.

Krav ett undantag

Men detta är enligt flera upphandlare en sanning med modifikation. Ulrika Nordlander är upphandlare vid Sundsvalls kommun, vars politiker inte spikat några mål om närproducerat.

– Jag får inte säga att det ska vara svenskt eller lokalproducerat, men det går att utforma upphandlingen så att de lokala, ofta små, leverantörerna har möjlighet att lämna anbud, säger hon.

Det upphandlare kan göra är att dela upp upphandlingen i mindre varukorgar och i små geografiska områden, så att lokala leverantörer, som ofta inte har kapacitet till längre transporter, lättare ska kunna leverera inom ett mindre områden.

– Vi kan också i utvärderingsmodellen ge en fördel till den leverantör som har möjlighet att leverera produkter som är producerade enligt svensk djurskyddslagstiftning. Men vi måste även godta produkter som producerats i ett annat land så länge de uppfyller våra krav, säger Ulrika Nordlander.

Stora möjligheter

Ulrika Nordlander är inte ensam. En annan upphandlare, som inte vill medverka med namn i artikeln, säger att det finns många möjligheter att ”gå runt” LOU. Inte i betydelsen lagbrott, men på så sätt att det närproducerade premieras. Ett sätt är att införa upp en ”mervärdesmodell” i upphandlingen. Via en sådan kan till exempel krav på utsläppskompensering ställas.

– Vi får ju inte skriva svenskt kött i våra underlag, men förutom att det måste ha producerats enligt svenska regler kan vi jobba med ledtider, att det måste vara färskt. Leverantörer vill ju inte åka hur långt som helst. Det är inte kostnadseffektivt för dem, säger upphandlaren.

Örebro ensamma

Med tanke på ovanstående möjligheter och ”bakvägar” är frågan hur det kommer sig att Örebro som enda kommun ställer skarpa krav på närproducerat.

– Vi diskuterade frågan väldigt mycket när vi tog fram vår klimatstrategi och kom fram till att vi ska ställa de kraven i vår kommun, och sedan får upphandlingarna formuleras så att det går att göra, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd i Örebro kommun.

”Lurig fråga”

Och ännu en fråga: Om Örebro gör det – varför gör inte andra också det?

– Det är en lurig fråga. Det finns ju inget nationellt kriterium för vad som är närproducerat. Jag skulle gärna ta del av hur Örebro tänker. Har de satt upp ett mål måste de ju ha något att jämföra mot, men hur gör man det utan en definition på närproducerat? säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Jönköping.

Samma undran över resonemanget i Örebro återkommer i Linköping.

– Hos oss har vi en policy om att maten i ett långsiktigt perspektiv ska vara närproducerad. Jag vet inte hur Örebro resonerat, men det låter intressant att de ställer skarpa krav och det är något vi gärna tittar närmare på i vår kommun, säger kommunalrådet Birgitta Rydhagen (MP).

Svekologiskt

Lokalproducerat och närodlat används ofta som synonyma begrepp. Någon fast definition finns dock inte på exakt vad som ska klassificeras som “lokalt”. På senare tid har begreppet svekologiskt börjat användas, det vill säga livsmedel som är både ekologiska och svenskproducerade.

Sverige är ett av de EU-länder där det säljs minst växtskyddsmedel ”mätt som kilo aktiv substans per hektar”. Enligt Jordbruksverket innehåller svenska grönsaker och frukter också sedan länge en lägre andel restsubstanser av växtskyddsmedel än importerade produkter.

De kortare avstånden mellan svenska producenter och konsumenter bidrar enligt Jordbruksverket till ett minskat svinn i livsmedelskedjan. Dessutom gör den rika tillgången på grundvatten att svensk odling inte belastar denna på samma sätt som på andra håll i världen.

Upphandlingsregler

På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns en särskild sida där problematiken kring närproducerad mat tas upp. Där påpekas oavsett eventuella positiva miljöeffekter så är krav på transportavstånd diskriminerande.

Det är inte heller tillåtet att ha ”orimligt korta leveranstider” eller att utländska producenter ska följa regler motsvarande svensk lagstiftning. Detta eftersom enskilda EU-länder får ha längre gående lagstiftning än EU:s så kallade minimiregler.