Klimat.

2019-05-31 13:34
Regeringen utlovar en komplett rapport till hösten. Bild: Erik Simander/TT
Regeringen utlovar en komplett rapport till hösten.
Puffetikett
Dagens ETC

Sverige missade deadline för klimatrapport till EU

Enligt en ny rapport till EU-kommissionen från den svenska regeringen är Sverige långt ifrån att nå klimatmålen.

– Styrmedlen kommer att behöva skärpas betydligt, säger Jakob Lundgren, pressekreterare hos miljöminister Isabella Lövin (MP).

En uppdaterad version ska bli klar under hösten.

På julafton i fjol trädde en ny EU-förordning – styrningsförordningen – i kraft.Den är en del av lagstiftningen för genomförandet av EU:s energi- och klimatmål till 2030, och anger att kommissionen ska ta fram ett förslag till långsiktig klimatstrategi för EU senast den 1 april 2019.

Tidigare ställde EU krav om exempelvis andel förnybar energi, riktat till varje medlemsland. Med den nya förordningen är syftet att att istället reglera på en övergripande nivå och uppmuntra länderna att samarbeta.

Enligt förordningen skulle varje land senast till 31 december i fjol ha lämnat in en nationell energi- och klimatplan (NECP)  till EU-kommissionen, med beskrivningar av hur länderna avser att bidra till EU:s klimatmål.

Fler förslag väntar

De prognoser över framtida växthusgasutsläpp som presenteras i den svenska rapporten som lämnats in överstiger vida de långsiktiga utsläppsmål som fastställts i det klimatpolitiska ramverket som riksdagen beslutat om. Exempelvis antas de svenska samlade utsläppen 2030 landa på 45 miljoner ton, vilket är mellan 30 och 40 procent högre än vad som krävs om målen i det klimatpolitiska ramverket ska kunna nås.

Det beror enligt Jakob Lundgren på att prognoserna baserar sig på ett scenario där bara de klimatåtgärder som beslutats före den 30 juni 2016 tagits med i beräkningen.

– Vi kommer att uppdatera utsläppsprognoserna utifrån mer aktuell data när Sverige rapporterar in den slutgiltiga rapporten i höst, säger Jakob Lundgren.

Då kommer de planerade åtgärderna som tillkommer i Januariavtalet samt i regeringens första klimatpolitiska handlingsplan – som också ska presenteras till hösten – att ingå i rapporten till EU-kommissionen.

– Klart är att med nuvarande styrmedel kommer Sverige inte att nå de uppsatta klimatmålen, styrmedlen kommer att behöva skärpas.
Bland annat kommer reduktionsplikten, alltså kravet på inblandning av högre andel biodrivmedel i fossila bränslen, att skärpas, liksom bonus-malus–systemet.

– Det handlar också om mer biodrivmedel inom flyget och koldioxidlagring eller koldioxidinfångning av utsläppen från industrin. Det kommer fler förslag och fler detaljer, säger han.

Kan skärpa lagstiftningen

EU-kommissionen kommer att granska varje lands nationella energi- och klimatplan och därefter föreslå eventuella justeringar för att planerna på bästa sätt ska bidra till unionens gemensamma mål.

Om kommissionen finner att summan av medlemsländernas åtgärder inte räcker till, är den skyldig att lämna förslag till skärpt lagstiftning till Europaparlamentet och ministerrådet för att på så sätt sätta press på medlemsländerna.

800dagar

Nationella energi- och klimatplaner

• Senast den 31 december 2018 skulle varje medlemsland inom EU ha lämnat in ett utkast till nationella energi- och klimatplaner (NECP) för perioden 2021-2030 till EU-kommissionen.

• Utkasten till NECP, med beskrivningar av hur varje land ska bidra till unionens utsläppsmål, ska sedan granskas av EU-kommissionen som kommer att ge landspecifika rekommendationer till medlemsstaterna.

• Efter att ha beaktat kommissionens synpunkter ska länderna fastställa sina planer senast sista december i år.

• Nästa NECP ska lämnas in senast den 1 januari 2028, och därefter vidare vart tionde år.