Klimat.

2020-06-01 07:32
Näringsminister Ibrahim Baylan (S).
Näringsminister Ibrahim Baylan (S).
Puffetikett
Dagens ETC

Baylan: ”Staten ska visa stor naturhänsyn”

Sveaskog ägs till 100 procent av svenska staten. Ytterst ansvarig för styrningen är regeringen och näringsminister Ibrahim Baylan (S). Han vill inte ställa upp på en intervju men svarar på Dagens ETC:s frågor via mejl

Vilka avkastningskrav har staten på Sveaskog?

– Sveaskogs avkastningsmål är satta med utgångspunkt i att bolaget ska vara ett föredöme inom hållbarhet och att bolaget har 20 procent avsättning till naturvård.

Varför har Sveaskog inga direktiv från staten?

–  Staten äger skog genom såväl myndigheter som bolag. Vad gäller Sveaskog har de en viktig roll och ska vara ett föredöme inom hållbart företagande, vilket framgår av statens ägarpolicy och har varit en viktig del i bolagets arbete under många år.

Vilka miljökrav har Sveaskog på sin verksamhet och i vilken mån anser du att bolaget lever upp till dessa miljökrav?

– Skogspolitiken bygger på två jämställda mål: miljömålet och produktionsmålet. Likväl som skydd och miljöhänsyn ska öka är en ökad produktion av skoglig råvara viktigt i omställningen till ett biobaserat samhälle och för att fasa ut fossil energi. Staten ska vara föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor natur­hänsyn.

Kritik har framförts mot att Sveaskog tolkar sitt samhälls­uppdrag som att man får skydda varken mer eller mindre än tio procent av sin skog. Vad säger du om det?

– Sveaskogs naturvärdesbedömningar tillsammans med tillsynsmyndigheternas processer inför avverkning är viktiga verktyg som jag förväntar mig fungerar.

Det har i en motion framförts krav på att Sveaskog bör ges ett ägardirektiv där det tydliggörs att Sveaskog ska vara föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn. Vad anser du om det förslaget?

– Ska vi nå de nationella målen är det viktigt att såväl offentliga som privata skogsägare tar ett stort ansvar för ett hållbart skogsbruk.

Fotnot: Ibrahim Baylan gav per mejl ett svar i samlad form, som vi presenterar under relevanta frågeställningar


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

800dagar

Gammal naturskog är snart försvunnen

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och helägt av staten. Bolaget avverkar naturskogar, som aldrig tidigare kalavverkats, med dokumenterade livsmiljöer för hotade arter.

Närmare 70 procent av Sveriges yta täcks av skogar, men endast några få procent av gammal naturskog återstår och bara fyra procent av den produktiva skogen är skyddad.

Omkring 1 800 skogslevande arter är rödlistade i Sverige och hotas av det industriella skogsbruket.

Fem procent av Sveaskogs produktiva marker utgörs av ekoparker. I ekoparkerna ska naturvården ha företräde, men även där är det tillåtet att kalhugga, och äldre skogar klassas som produktionsskog medan yngre skogar avsätts istället.