Inrikes.

2018-03-23 09:30

Extremt svårt att få rätt mot Försäkringskassan

”En perfekt illustration av grundproblemet”

Enskilda som vill få sin sak prövad i högre instans har en försvinnande liten möjlighet jämfört med myndigheten Försäkringskassan som betydligt oftare får gehör för sin klagan. Det visar att systemet fungerar menar Thomas Rolén, chef för kammarrätten i Stockholm.

– Något annat hade varit förfärligt. Det skulle ju betyda att Försäkringskassan tog massor med felaktiga beslut, säger han.

Har du hört talas om kritiken att Försäkringskassan hittat på egna regler – utan stöd i lag – vid bedömningen av rätten till sjukpenning och att domstolarna spelar med?

– Att Försäkringskassan överskridit sin normgivningskompetens låter konstigt. Om det är så utgår jag ifrån att det är prövat. Det är Högsta förvaltningsdomstolen som är prejudikatsinstans, säger han.

Kammarrätterna ska också pröva prejudikatsfrågor, alltså frågor som ger vägledning för hur lagen ska tolkas. Varför gör de inte det?

– Om det finns prejudikatsfrågor så ska det prövas, men det är sällan fråga om det när enskilda klagar, säger Thomas Rolén.

Ylva Johansson är kammarrättspresident i Sundsvall, en kammarrätt som förra året mottog 155 överklaganden från allmänheten - och gav tre prövningstillstånd. Försäkringskassans nio överklaganden godtogs i sex fall.

– Vi ska meddela prövningstillstånd om det finns anledning att ändra domen, det är det vanligaste. Att det är så få fall när det gäller privatpersoner beror väl på att förvaltningsrätterna dömt rätt, säger Ylva Johansson.

Hur kommer det sig att Försäkringskassan så mycket oftare får prövningstillstånd?

– Försäkringskassan har kunskap och ser när det uppenbart blir fel, exempelvis när förvaltningsrätten inte tagit ställning till rättspraxis. Vi följer den lagstiftning och praxis som finns, säger Ylva Johansson.

Juristen Tom Aspengren på LO/TCO Rättsskydd, anser att kammarrättspresidenternas svar ger en perfekt illustration av grundproblemet.

– Istället för att ta sig an frågorna kring den oklara rättstillämpningen har de redan på förhand bestämt sig för att Försäkringskassan och förvaltningsrätterna alltid gör rätt, men förutfattade meningar hör inte hemma i en oberoende domstol. Domarna borde redogöra för varför de anser att den ena parten har rätt och den andra fel. Men det gör de inte, och siffrorna visar att systemet med prövningstillstånd inte fungerar, säger Tom Aspengren.

3 567

... mål om sjukpenning avgjordes i Sveriges förvaltningsrätter 2017.

787

... överklaganden i sjukpenningmål från privatpersoner inkom till Sveriges fyra kammarrätter under 2017.

47

... av dessa mål beviljades prövningstillstånd i av dessa mål (varav 21 i kammarrätten i Jönköping). 16 bifölls (varav 12 i kammarrätten i Jönköping). 20 mål avslogs. Fyra återförvisades till förvaltningsrätten, sex mål är inte avgjorda ännu.

68

... överklaganden inkom sammanlagt från Försäkringskassan till kammarrätterna 2017. 46 av dessa beviljades prövningstillstånd. 25 av dessa bifölls. Elva avslogs. Nio mål är ännu inte avgjorda, Tre återförvisades till förvaltningsrätten.

4

... olika grunder finns för att bevilja prövningstillstånd i högre instans, en av de viktigaste är att klargöra hur lagen ska tillämpas, prejudikats- dispens, och den vanligaste när det antas att tidigare dom är felaktig.