Debatt. .

2019-03-21 13:15
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT
Puffetikett
Dagens ETC

Ta bort kopplingen mellan abort och för tidigt födda

I en artikel i Dagens ETC den 12 mars i år ges en enligt vår mening missvisande bild av den rapport som Statens medicinsk-etiska råd (Smer) publicerat om sena aborter. Vi önskar därför korrigera bilden.

Till att börja med är det viktigt att förstå bakgrunden till rapporten. Den medicinsk-tekniska utvecklingen har lett till att för tidigt födda barn som för bara ett par decennier sedan aldrig hade en chans att överleva i dag kan räddas till liv. Detta har lett till frågor kring hur man ska se på de sällsynta fall där ett foster visar livstecken efter sen abort, men också aktualiserat frågan om hur gränsen för sen abort bör dras. 

Av uttalandena i artikeln kan det framstå som om Smer skulle önska en begränsning av aborträtten. Detta är helt missvisande. Tvärtom önskar Smer precis som de personer som intervjuas i artikeln värna de möjligheter till sen abort som finns i dag. Men som abortlagen är konstruerad är gränsen för sen abort beroende av utvecklingen inom vården av för tidigt födda. Detta hotar att på sikt leda till att möjligheterna att få en sen abort begränsas. Det är för att undvika en sådan utveckling som rådet föreslår att regeringen överväger att utreda en fast veckogräns för sen abort. 


SFOG:s ordförandes påstående att Smer ”blandar ihop” sen abort med vård av för tidigt födda är därför märkligt. Ihopblandningen finns ju inbyggd i abortlagen. Det Smer föreslår är att kopplingen inte ska finnas kvar.

I artikeln ifrågasätts också att Smer tar upp ”extrema undantagsfall”. Men även sällsynta fall kräver ett etiskt genomtänkt förhållningssätt. Här handlar det dessutom om fall som kan antas bli vanligare framöver i takt med den medicinsk-tekniska utvecklingen. Smers uppdrag är just att uppmärksamma nya utvecklingstrender så att inte etiken kommer på efterkälken.

När det gäller kritiken att inga barnmorskor eller gynekologer deltagit i framställandet av rapporten är det inte möjligt att ha alla olika professioner representerade i ett organ som Smer. Men under arbetets gång har Smer haft en dialog med berörda professioner och inhämtat deras synpunkter på våra förslag, även om rådet inte delar deras uppfattning i alla avseenden. 

Till sist vill vi kommentera den uppfattning som framkommer i artikeln att varje öppen debatt om abort är att ge abortmotståndarna ”vatten på sin kvarn” Det är ett synsätt vi har svårt att acceptera. Abortfrågan kan inte bara vara en angelägenhet för vårdprofessionerna utan debatten måste föras ­öppet, där även problem med lagstiftningen måste kunna diskuteras. Om inte riskeras trovärdigheten. Och utan trovärdighet kommer det att bli svårare att bemöta olika krav på inskränkningar i aborträtten.

Kjell Asplund
Ordförande, Statens medicinsk-etiska råd (Smer) 

Ingemar Engström
Ordförande Smers arbetsgrupp för sena aborter